МИНИСТЪР ИГНАТОВ ДАДЕ СТАРТ НА ОБСЪЖДАНИЯТА НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІІ ДО VІІ КЛАС

Начало » Последни публикации

24.09.2012

На 24 септември 2012 г. в „София Принцес Хотел”, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов откри Кръгла маса, с която се слага началото на публично обсъждане на проекти на учебните програми по чужди езици за задължителна подготовка на учениците в начален и в прогимназиален етап на обучение.

Министър Игнатов се обърна с благодарност към всички, към „тази огромна армия от учители, университетски преподаватели и експерти”, активно участвали в подготовката на проектите на учебните програми с думите: „Проектът за чуждоезиково обучение е изключително важен, защото усъвършенстването на умението на българските граждани да комуникират е изключително важно”. В тази посока са изготвени и новите учебни програми, чрез които се върви към олекотяване и по-прагматично обучение, в което 60 % от темите са за нови знания и 40 % – за затвърждаване на знанията. Важността на темата за обучението по чужди езици, според министър Игнатов, се обуславя и от факта, че светът, в който живеем, е отворен и динамичен и успехът на всеки зависи от способността му да общува без граници. Като пример той посочи постиженията на нашите ученици и най-вече студентите ни, които са граждани на света, благодарение на изключителните си комуникативни умения. „Решителният успех за България ще дойде когато отворим душите си, преодолеем страховете и придобием наистина компетентности да можем нормално да комуникираме, да излагаме своите мисли и идеи, да защитаваме тези собствени позиции и интереси и интересите на страната ни”, каза в заключение министър Игнатов и пожела успех на конференцията.
Основната цел на разработените единни учебни програми за шестте основни езика – английски, испански, италиански, немски, руски и френски е чрез прагматично и постепенно овладяване на чуждия език да се придобият много добри говорни комуникативни умения.

При изготвянето на проектите на учебните програми по всички учебни предмети за ІІ -VІІ клас са спазени основните принципи, залегнали в новия проектозакон.

Постигнати са «олекотяване» и осъвременяване на учебното съдържание;

Включени са до 60% теми за нови знания и до 40% теми за упражнения и за практическо прилагане на знанията;

Даден е превес на очаквани резултати, които са предпоставка за придобиване на умения за учене през целия живот;

Включване на ключовите компетентности, препоръчани от Европейската референтна рамка и заложени също в проекта на Закона за предучилищното и училищното образование.
Очакваните резултати за началния и за прогимназиалния етап са приведени в съответствие с Общата европейска езикова рамка, като в края на началния етап езиковите компетентности на учениците са обвързани с ниво А1, а в края на прогимназиалния – с ниво А2.

С олекотяването и по-равномерното разпределяне на граматиката, с активното използване на ИКТ в конкретната урочна дейност и въвеждането на интегрирани елементи или рубрики за културата на съответната страна дейностите при обучението по чужд език са значително разнообразени и интересни за учениците.

Като задължителен елемент от обучението се въвежда работа по проект с цел да се стимулира и развива инициативността, креативността, критичното мислене и въображението на учениците.
Кръглата маса се организира по проект BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”- „За по-качествено образование” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ , съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС, чрез който се предприеха стъпки за синхронизиране на целия образователен пакет от документи с новата структура на средното образование, заложена в Проекта на Закон за предучилищното и училищното образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“