ИНТЕГРИРАНАТА ПОЛИТИКА – МОДЕЛ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Начало » Последни публикации

21.09.2012

На 21 септември 2012 г. в хотел „Централ–Форум“, заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова откри заключителна среща по проект „Подпомагане институционализирането на процеса на десегрегация в Република България”.

Като председател на УС на Центъра за образователна интеграция на децата от етническите малцинства към Министерството на образованието, младежта и науката, зам.-министър Дамянова изказа задоволство пред участниците и гостите на срещата, че разговорът вече не трябва да бъде насочен към процеса на институционализиране, а преди всичко към интегрираната политика по отношение на процеса на приобщаване на децата от етническите малцинства. Според зам.-министър Дамянова именно разговорът за “качествено образование, за ефективно образование, за равен достъп до качествено образование, означава, че всички ние заедно, всички, които имаме отношение към политиките за децата в България, да работим, да имаме единни цели, да използваме единни мерки и подходи за тяхното постигане. Това означава интегрираната политика.”

Заместник-министър Дамянова обърна особено внимание върху ролята на общините, тъй като, според нея, те трябва да бъдат водещи в процеса на приобщаване на децата от етнически малцинства и намаляване броя на отпадащите ученици.

“Общината е тази, която трябва да бъде подкрепяна от държавните институции – тук визирам не само Министерството на образованието, младежта и науката, тук визирам и Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и разбира се регионалните инспекторати по образование и не на последно място училищата, като местата, в които най-често пребивават децата. Защото на училището е отредена функцията да промени нагласите, да интегрира децата и да подпомогне този цялостен процес”.

В заключение заместник-министър Дамянова пожела на всички участници да съхранят магията, с която работиха в партньорство, в екип с общините, неправителствените организации, с училищата и останалите институции. Тя изтъкна важността на координацията между тях, важността на творческия процес и ангажираността на всички участници, на всички „играчи в отбора”, за да могат тези добри практики да се превърнат в устойчива политика, която да продължи занапред.

С приветствие и благодарност за добрите резултати към участниците се обърнаха г-жа Беата Олахова, управител на грантова програма Ромски образователен фонд – Будапеща и г-жа Лиляна Ковачева, директор на Центъра за образователна интеграция на децата от етническите малцинства.

Проектът „Подпомагане институционализирането на процеса на десегрегация в Република България” се реализира със средства от Ромския образователен фонд – Будапеща (РОФ) и от републиканския бюджет чрез Министерството на образованието, младежта и науката. В рамките на проекта са обявени две конкурсни процедури, насочени към общините в партньорство с местни НПО, работещи по проблемите на образователната интеграция, по които са кандидатствали общо 99 общини, но са подкрепени 22 .

На срещата, чиято цел бе да се отчетат резултатите от проекта, се сподели опитът и добрите практики на 11 общини, след което се състоя публична дискусия относно националните политики по отношение на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“