ИНТЕГРИРАНАТА ПОЛИТИКА – МОДЕЛ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Начало » Последни публикации

21.09.2012

На 21 септември 2012 г. в хотел „Централ–Форум“, заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова откри заключителна среща по проект „Подпомагане институционализирането на процеса на десегрегация в Република България”.

Като председател на УС на Центъра за образователна интеграция на децата от етническите малцинства към Министерството на образованието, младежта и науката, зам.-министър Дамянова изказа задоволство пред участниците и гостите на срещата, че разговорът вече не трябва да бъде насочен към процеса на институционализиране, а преди всичко към интегрираната политика по отношение на процеса на приобщаване на децата от етническите малцинства. Според зам.-министър Дамянова именно разговорът за “качествено образование, за ефективно образование, за равен достъп до качествено образование, означава, че всички ние заедно, всички, които имаме отношение към политиките за децата в България, да работим, да имаме единни цели, да използваме единни мерки и подходи за тяхното постигане. Това означава интегрираната политика.”

Заместник-министър Дамянова обърна особено внимание върху ролята на общините, тъй като, според нея, те трябва да бъдат водещи в процеса на приобщаване на децата от етнически малцинства и намаляване броя на отпадащите ученици.

“Общината е тази, която трябва да бъде подкрепяна от държавните институции – тук визирам не само Министерството на образованието, младежта и науката, тук визирам и Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и разбира се регионалните инспекторати по образование и не на последно място училищата, като местата, в които най-често пребивават децата. Защото на училището е отредена функцията да промени нагласите, да интегрира децата и да подпомогне този цялостен процес”.

В заключение заместник-министър Дамянова пожела на всички участници да съхранят магията, с която работиха в партньорство, в екип с общините, неправителствените организации, с училищата и останалите институции. Тя изтъкна важността на координацията между тях, важността на творческия процес и ангажираността на всички участници, на всички „играчи в отбора”, за да могат тези добри практики да се превърнат в устойчива политика, която да продължи занапред.

С приветствие и благодарност за добрите резултати към участниците се обърнаха г-жа Беата Олахова, управител на грантова програма Ромски образователен фонд – Будапеща и г-жа Лиляна Ковачева, директор на Центъра за образователна интеграция на децата от етническите малцинства.

Проектът „Подпомагане институционализирането на процеса на десегрегация в Република България” се реализира със средства от Ромския образователен фонд – Будапеща (РОФ) и от републиканския бюджет чрез Министерството на образованието, младежта и науката. В рамките на проекта са обявени две конкурсни процедури, насочени към общините в партньорство с местни НПО, работещи по проблемите на образователната интеграция, по които са кандидатствали общо 99 общини, но са подкрепени 22 .

На срещата, чиято цел бе да се отчетат резултатите от проекта, се сподели опитът и добрите практики на 11 общини, след което се състоя публична дискусия относно националните политики по отношение на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“