ЕКИПИ ОТ ИНСТИТУТИ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ РАБОТЯТ ПО ПРИОРИТЕТНИ ЗА СТРАНАТА НИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Начало » Последни публикации

31.07.2012

Днес, 31 юли 2012 г., министър Сергей Игнатов посети Института по органична химия с Център по фитохимия към Българската академия на науките. Проф. д-р Евгений Николов, зам.-председател на БАН, и проф. д-р Владимир Димитров, научен секретар на БАН и зам.-директор на института, запознаха министър Игнатов с разработваната понастоящем програма „Интелигентно оползотворяване на националното биоразнообразие за икономическо развитие и устойчив растеж“, която е сред приоритетите на Академията. Целта е да се работи системно по оползотворяване на националното биоразнообразие чрез създаването на продукти за здравето на човека с превантивно въздействие и с доказана икономическа ефективност – хранителни добавки, лечебни добавки и други търсени на съвременния глобален пазар сродни продукти за подобряване на качеството на живота.

Министър Сергей Игнатов посети Лабораторията по ядрено-магнитен резонанс и спектроскопия. В модерния си вид лабораторията е създадена чрез инфраструктурни проекти за над 2,5 милиона лева, финансирани по линия на фонд „Научни изследвания“. Лабораторията е разпозната европейска инфраструктура – включително в европейската мрежа, финансирана по линия на Седма рамкова програма на Европейския съюз. С тази апаратура се изследват природни продукти, биологични процеси както и нови материали с предназначение за фармацията и за съвременните технологии.

Министър Сергей Игнатов оцени високо амбициозните проекти, по които се работи в института. По време на разговора си с учените той подчерта, че точно такъв вид научни разработки са сред приоритетите, които очерта правителството – разработки, които са с конкретна насоченост към практиката и към потребностите на съвременния глобален потребителски пазар. Проф. д-р Владимир Димитров запозна министър Игнатов с успешно действащи партньорства с малки български компании, които дават възможност за по-голяма гъвкавост при осъществяването на съвместните проекти.

По-късно министър Сергей Игнатов посети Института по металознание, технологии и съоръжения с Център по хидроаеродинамика към БАН. По време на срещата директорът на института чл.кор. Стефан Воденичаров говори за основни приложни проекти, осъществявани от учените с насоченост към продукти, свързани с осигуряването на националната сигурност и с предотвратяването на враждебни акции. Министър Игнатов разгледа профилирани експозиции. Първата изложба показва продукти с широко гражданско приложение. Втората експозиция дава представа за широката гама специализирана продукция с военно предназначение – изделия, които са и с добър прием на международния пазар и по-конкретно – от страна на държави, които членуват в НАТО.

Срещите с ръководни екипи от институти на Българската академия на науките и висши училища са и част от поредица консултации за работната група, сформирана от министър Сергей Игнатов, с фокус върху програмирането на финансиране на образованието и науката чрез фондовете на Европейския съюз за периода 2014-2020 година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“