БЪЛГАРИЯ СЕ ВКЛЮЧИ С НАД 750 ИНИЦИАТИВИ В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

Начало » Последни публикации

19.11.2020

Ученици от ПТГ „Н.Й. Вапцаров“ разработиха сайт „Професионално образование област Враца“ с адрес: https://edupro-vratsa.org/, в който училищата с професионални паралелки представят професиите и специалностите си, а учениците разказват защо са избрали тази професия.

С над 750 инициативи, основно в електронна среда, България се включи в Европейската седмица на професионалните умения, която се проведе от 9 до 13 ноември. Разнообразните събития бяха организирани от 255 професионални гимназии, 65 средни училища с професионални паралелки, 14 обединени училища, два центъра за специални образователни потребности, едно възпитателно училище и над 420 фирми и представители на местните власти в цялата страна.

Инициативите включваха виртуални разходки при работодатели и в училища, „Дни на отворените врати“, състезания по професии, конференции, конкурси, онлайн презентации, викторини за представяне на специалности, срещи-разговори с представители от бизнеса и открити уроци за представяне на професиите чрез електронни платформи, кръгли маси, форуми, срещи на известни възпитаници на професионални гимназия с настоящи ученици, решаване на казуси, „Среща“ по телефона с учителите по професионална подготовка, ситуационни игри, изложби и много други. В Седмицата на професионалните умения на ученици от V – VII клас и техните родители беше предоставена възможност да се включат в мероприятията и да могат да направят своя ранен професионален избор.

На национално ниво учениците от 131 училища, участващи по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, са провели или предстои да проведат първото си „пробно стажуване" в партниращо предприятие, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Петото издание на Седмицата, което се проведе под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“, бе организирано от Европейската комисия в сътрудничество с германското председателство на Съвета на Европейския съюз. Поредица от дейности на партньори се проведоха цифрово в целия ЕС, като всеки можеше да се присъедини в различни платформи. Темата на тази година е професионалното образование и обучение за зелен и дигитален преход, в съответствие с приоритетите на Комисията за „Европейска зелена сделка“ и „Европа, подготвена за дигиталната епоха“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“