НАД 37 000 СТУДЕНТИ СА ПОЖЕЛАЛИ УЧАСТИЕ В СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Начало » Последни публикации

01.03.2021

 

 

Само година след старта на проект „Студентски практики - Фаза 2“ над 37 000 студенти са заявили желанието си за включване в практическо обучение в реална работна среда в различни обучаващи организации – фирми, предприятия, институции и администрации. От тях, потвърдените към момента от обучаващите организации, са над 20 000. От стартирането на проекта досега,  11 679 студенти успешно са приключили практическото си обучение, а 15 248 в момента се обучават в реална работна среда. Всяка успешно приключила студентска практика се удостоверява със сертификат и на студента се изплаща стипендия от 600 лв.

Значителен интерес към студентските практики има и от страна на бизнеса. 2311 обучаващи организации от различни икономически сектори са заявили участието си в проекта, като са публикували над 4390 обяви за 68 300 работни места. Близо 4 000 служители от тези обучаващи организации са пожелали да са ментори на студентите и да им предадат своя опит.

С най-много практиканти - над 780, като обучаваща организация е Българската академия на науките (БАН) със своите звена и институти. В групата на обучаващите организации с най-много практиканти се включват и големи болници като: УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, МБАЛ „Света Анна“ - Варна АД, Военномедицинска Академия – София, „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД - Стара Загора, Земеделски институт – Стара Загора, „Български пощи“ ЕАД, Централно военно окръжие и Районен съд – Варна.

За интереса на студентите от различните професионални направления може да се съди по процента на включените студенти от дадено направление спрямо общия брой студенти, обучаващи се в това направление от висшите училища-партньори по проекта.         Резултатите показват, че най-много студенти са се включили от професионално направление „Ветеринарна медицина“ – 17,4 %, „Право“ –  17,2 %, „Биотехнологии“ – 15,4 %, „Стоматология“ – 14,7 %, „Биологически науки“ – 13,4 %, „Медицина“ – 13,3 %, „Химически технологии“ – 12,4 %, „Животновъдство“ – 11,9 %, „Химически науки“ – 11,4 % и „Спорт“ – 11,3 %.

Най-голям дял от всички включени студенти в проекта заемат студентите от Университета за национално и световно стопанство – 9,6 %, следвани от студентите от Медицински университет – Пловдив – 7,2 %, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 6 %, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ Варна – 5,9 %, Тракийски университет - Стара Загора – 5,8 % и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – 5,1 %.

Да се засили връзката между висшето образование и необходимостта от кадри за бизнеса е една от основните политики, развивана в последните години от Министерството на образованието и науката, а изпълнението на проект „Студентски практики - Фаза 2“ е правилната стъпка в тази посока. Основната цел е да се увеличи практическата насоченост на висшето образование и да се засили гъвкавостта на завършващите го спрямо динамиката на пазара на труда.

Практиките в реална работна среда дават възможност на студентите да усвоят знания, практически умения и компетентности по специалността, по която се обучават във висшето училище. Умения, които все повече се търсят от работодателите и помагат на студентите при намиране на работа след завършване на образованието им. Бизнесът предлага много възможности, но и изисква много от кадрите. Придобиването на висше образование не е достатъчно за намирането на подходяща работа. Все по-необходимо е да се инвестира в изграждането на висококвалифициран човешки потенциал с нови умения във високотехнологични области, на дигитално грамотни специалисти, които да създават нови продукти, да управляват изкуствен интелект и т.н.

Партньори на Министерството на образованието и науката в осъществяването на проект „Студентски практики – Фаза 2“ са 43 държавни и частни висши училища в страната. Всеки студент има възможност да се включи в провеждане на практика по проекта един път по време на обучението си във всяка една от образователно-квалификационните степени (ОКС), а за студентите, обучаващи се в специалности само в ОКС „магистър“, се допуска да бъдат включени до два пъти. Практическото обучение се провежда в 240 часа и задължително трябва да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление. Всички студенти, желаещи да проведат практика, могат да се регистрират на адрес https://praktiki.mon.bg като създадат свой профил в изградения в информационната система модул. 

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики - Фаза 2“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, в периода януари 2020 - май 2023 г. Общият бюджет на проекта е 46 млн. лева, като се предвижда 44 000 студенти да проведат практическо обучение в реална работна среда.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“