ИЗРАБОТЕН Е МОДЕЛ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Начало » Последни публикации

05.04.2021

Лого на проект „Пилотно проследяване на реализацията на завършилите ПОО“

 

Министерството на образованието и науката разработи модел за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение.

Инструментариумът включва детайлно описание на алгоритъма, по който се провеждат надеждни изследвания, представяне на регистрите и наличните административни данни, чрез които може да се проследява реализацията, както и модел на анкетно проучване, чрез което да се допълнят липсващите данни в административните регистри – например – удовлетвореността от придобитите умения и приложимостта им в трудова среда или при продължаване на образованието в по-висока степен.

Този инструментариум може да се прилага на национално и на областно ниво, както и на ниво училище. Той може да бъде разширен със сравнително проследяване на реализацията на различни випуски, сравнение при реализацията на завършилите различни направления, сравнителен анализ на реализацията в различните териториални области и връзката между икономическото развитие на областите с предлаганите от образователната система професионални квалификации.

Моделът е направен след цялостен анализ на всички административни данни за всички завършили професионално образование и обучение възпитаници на училища с професионални паралелки в областите Бургас, Стара Загора и Враца през 2018 г. Той включва обхватни данни от административните регистри в образованието и пазара на труда в съчетание с анкетно проучване сред завършилите в три области. Анализирани са данни за 2841 младежи относно бързината на навлизане на пазара на труда, тяхната заетост, доходи, трудова мобилност, продължаване на образование в системата на висшето образование. В допълнение през 2020 година е проведено онлайн анкетно проучване, в което се включиха 484 младежи и дадоха своята субективна оценка на приложимостта на придобитите знания и умения и удовлетвореността от професионалната подготовка, придобита в училище.

Моделът е създаден в рамките на проект „Пилотно проследяване на реализацията на завършилите ПОО“ (програма Еразъм +, № 609397-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-EQAVET-NRP) с подизпълнител за „Индъстри Уоч Груп“ и с участието на регионалните управления на образованието в трите области.

Моделът и пълният текст на анализа може да прочетете тук.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“