МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ШВЕЙЦАРСКИЯ ФЕДЕРАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ В ЦЮРИХ И ШВЕЙЦАРСКИЯ ФЕДЕРАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ В ЛОЗАНА

Начало » Последни публикации

05.05.2021

Министерският съвет одобри проект на споразумение между българското правителство, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Швейцарския федерален технологически институт в Цюрих и Швейцарския федерален политехнически институт в Лозана.

Проектът на споразумение е в резултат на преговори, започнали през 2019 г. Вследствие на тях бе открит Институтът за научни изследвания в областта на компютърните технологии в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а след това бе подписан и Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката, СУ и двата швейцарски института. На основата на Меморандума Министерството, Софийския университет и двата швейцарски института изготвиха проект на споразумение, което да урежда ангажиментите на страните за пълноценното функциониране и устойчиво развитие на Института за научни изследвания в областта на компютърните технологии. В него ще се провеждат научни изследвания в области на компютърните науки като изкуствен интелект, софтуерна сигурност, адаптиращи се софтуерни системи и др. Планира се институтът да получава наставничество от представители на двата швейцарски института, които работят по утвърдени в световен мащаб иновативни практики и модели, в т.ч. по отношение на обучението на докторанти, кариерното развитие на учените и хабилитацията и др.

Предвид своя характер тази водеща инициатива ще допринесе съществено към процеса на интернационализация и модернизиране на националната система за висше образование и за научни изследвания и иновации, както и към икономическото развитие в регионален и национален план. Планираното извършване на приложни научни изследвания и иновации в този сектор с висока добавена стойност и важност за българската икономика се предвижда да окаже и значително влияние върху процеса на емиграция на висококвалифицирани специалисти в този сектор.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“