МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА И МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ ИНСТИТУЦИИ

Начало » Последни публикации

09.07.2012

Днес, 9 юли 2012 г. в МОМН, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов подписаха споразумение за обмен на информация между двете министерства като мярка срещу младежката безработица.
Министър Игнатов благодари на колегите си от Министерството на труда и социалната политика и подчерта: „Днешното споразумение е пример за работата на институциите в България. Целта е да подобрим информацията и да ускорим процеса на взаимодействие, защото в наше време печели не този, който е по-голям, а този който е по-бърз и има по-точна информация. И най-важното е, че с опита, който са натрупали двете институции ще разширим обхвата на младите хора и възможността те по-бързо да намерят своята реализация.

С подписването на Споразумението и двамата министри изразиха убедеността си, че с обединяване на усилията на двете институции борбата за намаляване на младежката безработица ще стане по-ефективна.

Основание за подписването на споразумението е Инициативата на ЕК „Младежта в движение” и „Европейска гаранция за младежта”, посочена в Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г., относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците (2009/2221(INI)), както и Националната инициатива „Работа за младите хора в България” 2012-2013 г., приета през месец март 2012 г.

Целта на споразумението е идентифициране на млади хора в страната на възраст от 16 до 29 години, които не са активни на пазара на труда и не са обхванати в образователната система и улесняване на достъпа им до подкрепа за насърчаване на икономическата им активност и трудова реализация.

Ангажимент на МОМН е предоставянето на информация за лицата на възраст от 16 до 29 години, отпаднали рано от образование, както и за завършилите средно и висше образование, които не се обучават в следващата образователна степен.

От своя страна МТСП се ангажира да предоставя обобщени данни за регистрирани безработни лица, свободни работни места и възможности за включване на младежи в обучение и заетост по програми, мерки и схеми, финансирани със средства от държавния бюджет и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както и за младежите, включени в програми, мерки и схеми за заетост и обучение, финансирани със средствата от държавния бюджет и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Очакваните резултати от двете министерства са:

  • Подобряване на междуинституционалната координация на политиката за младежта, чрез съкращаване на времето за обмен на информация между двете институции;
  • Синхронизиране на данните, които се използват като отправни точки за разработване на конкретни секторни политики;
  • Създаване на база за по-ефективни управленски решения;
  • Повишаване на броя на младите хора, включени в активни мерки на пазара на труда;
  • Намаляване на дела на безработните млади хора в страната;
  • Създаване на реални възможности за социално включване и икономическа реализация на неинтегрираните младежи.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“