МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА И МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ ИНСТИТУЦИИ

Начало » Последни публикации

09.07.2012

Днес, 9 юли 2012 г. в МОМН, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов подписаха споразумение за обмен на информация между двете министерства като мярка срещу младежката безработица.
Министър Игнатов благодари на колегите си от Министерството на труда и социалната политика и подчерта: „Днешното споразумение е пример за работата на институциите в България. Целта е да подобрим информацията и да ускорим процеса на взаимодействие, защото в наше време печели не този, който е по-голям, а този който е по-бърз и има по-точна информация. И най-важното е, че с опита, който са натрупали двете институции ще разширим обхвата на младите хора и възможността те по-бързо да намерят своята реализация.

С подписването на Споразумението и двамата министри изразиха убедеността си, че с обединяване на усилията на двете институции борбата за намаляване на младежката безработица ще стане по-ефективна.

Основание за подписването на споразумението е Инициативата на ЕК „Младежта в движение” и „Европейска гаранция за младежта”, посочена в Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г., относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците (2009/2221(INI)), както и Националната инициатива „Работа за младите хора в България” 2012-2013 г., приета през месец март 2012 г.

Целта на споразумението е идентифициране на млади хора в страната на възраст от 16 до 29 години, които не са активни на пазара на труда и не са обхванати в образователната система и улесняване на достъпа им до подкрепа за насърчаване на икономическата им активност и трудова реализация.

Ангажимент на МОМН е предоставянето на информация за лицата на възраст от 16 до 29 години, отпаднали рано от образование, както и за завършилите средно и висше образование, които не се обучават в следващата образователна степен.

От своя страна МТСП се ангажира да предоставя обобщени данни за регистрирани безработни лица, свободни работни места и възможности за включване на младежи в обучение и заетост по програми, мерки и схеми, финансирани със средства от държавния бюджет и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както и за младежите, включени в програми, мерки и схеми за заетост и обучение, финансирани със средствата от държавния бюджет и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Очакваните резултати от двете министерства са:

  • Подобряване на междуинституционалната координация на политиката за младежта, чрез съкращаване на времето за обмен на информация между двете институции;
  • Синхронизиране на данните, които се използват като отправни точки за разработване на конкретни секторни политики;
  • Създаване на база за по-ефективни управленски решения;
  • Повишаване на броя на младите хора, включени в активни мерки на пазара на труда;
  • Намаляване на дела на безработните млади хора в страната;
  • Създаване на реални възможности за социално включване и икономическа реализация на неинтегрираните младежи.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“