МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ОТКРИ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ДИСКУСИЯ ПО БЪДЕЩАТА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ – 2020“

Начало » Последни публикации

26.06.2012

Днес, 26 юни 2012 г., София бе домакин на информационна среща по предстоящата Рамкова програма на Европейския съюз за наука и иновации „Хоризонт – 2020“ с участието на министър Сергей Игнатов, г-н Брендън Хоудън, началник на отдел рамкова програма в Генерална дирекция „Наука и иновации“ на Европейската комисия, и г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на ЕК в България.

При откриването на форума министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов подчерта, че „днес повече от всякога научните изследвания и иновациите следва да работят за развитие на ключовите промишлени сектори. Информационно-комуникационните технологии, нанотехнологии, природни материали, биотехнологии, космически изследвания и др. решават ключовите предизвикателства пред обществото, някои от които са здраве, демографски промени, чистите храни, устойчиво селско стопанство, морски изследвания, биоикономика, чиста и ефективна енергия, интелигентен зелен интегриран транспорт, екология и климат, ефективността на ресурсите и суровините. За нас е важно да планираме равноправна основа съвместно с останалите страни членки и Европейската комисия, бъдещите мерки за постигане на максимална ефективност на програмите и инициативите за подкрепа на научните изследвания и иновациите в Европа, и не на последно място - България да отстоява интересите на българската академична общност, да впише своите приоритети и да даде собствен принос за изграждането на европейското научно-изследователско пространство и общия европейски дом“ – даде визия за хуманистичното призвание на съвременната наука министър Игнатов.

„България започна преговорите по регламента на „Хоризонт“ 2020“ с конкретен преговорен пакет – изтъкна министър Игнатов – и днес ние отбелязваме значителен напредък по: разширяване на участието на нови колективи в отделните проекти; равностойно третиране на научната изключителност; равен достъп и балансирано разпределение на европейските научни инфраструктури; по-голям фокус върху малките проекти; двустепенна процедура за оценяване; въвеждане на индикатор за мониторинг; мониторинг на участието; изработване на механизми за реална синергия между „Хоризонт – 2020“ и структурните фондове; професионализиране на мрежите за национални контактни лица и осигуряване на финансова подкрепа от страна на ЕК – отбеляза министър Игнатов приоритетите, по които страната ни е постигнала значителен напредък.

„Искам да благодаря специално на нашите учени за всеотдайността им и активната изследователска дейност в условията на икономическа криза и при тази глобализираща се и динамична международна конкуренция – обърна се към присъстващите министър Игнатов и подчерта в заключение: Искам да ви уверя, че екипът на Министерството на образованието, младежта и науката през последните две години изпълни до голяма степен, според нашите възможности, поетите ангажименти на правителството за реформи в сферата на науката и ще продължим да работим усилено за създаването на необходимото благоприятна среда за развитието на научните изследвания и превръщането на научните резултати в икономически предимства.“

На срещата в обръщението си участниците във форума г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на ЕК в България благодари на г-н Брендън Хоудън за неговата готовност да представи бъдещата Рамкова програма на ЕК „Хоризонт 2020“. „Бюджетните ограничения в структурните реформи са задължителни, но не са достатъчно условие за постигане икономически ръст и нови работни места. Предложеното увеличение от ЕК са ясно доказателство, че нашите дела следват думите ни. Днешната дискусия се провежда в критично важен момент за науката и иновациите в Европа. Аз знам, че министър Игнатов лично се ангажира с днешното събитие.“ – отбеляза г-жа Златанова.

При встъпителните си думи от презентацията на бъдещата Рамкова програма на ЕК „Хоризонт 2020“ г-н Брендън Хоудън отбеляза, че това е единствената програма за изследване и иновации. „Това, което направихме е да вземем всички програми, които имахме в миналото, да ги обединим и да ги използваме за началото на нашата нова програма. Няма друга програма за изследване и иновации, затова, ако искате да разберете за какво става въпрос, трябва да се запознаете с „Хоризонт 2020“. Има три важни елемента. Първият е, че „Хоризонт 2020“ се опитва да отговори на икономическия растеж, опитва се да адресира загрижеността на хората за здраве, транспорт, енергия и тъй нататък, опитва се да гледа напред, за да засили позицията на Европа в глобален аспект.“

По-нататък в изложението си г-н Хоудън посочи важни аспекти, които характеризират трите приоритета на бъдещата Рамкова програма „Хоризонт 2020“ – водещи постижения в научната област с постижения, водещи позиции на промишлеността, обществени предизвикателства. Той се спря и на някои промени и новости в програмата като нови улеснени правила за участие в „Хоризонт 2020“, мястото на социално-икономическите и на хуманитарните науки в този контекст, както и разширените възможности за участие на малки и средни предприятия.

Друг аспект, който бе засегнат в изказването на г-н Хоудън, е засилената връзка между „Хоризонт 2020“ и инструментите на бъдещата кохезионна политика. Той даде информация за предстоящите конкурси по Седма рамкова програма, които ще подготвят и първите конкурси по програмата „Хоризонт 2020“.

На срещата бяха поканени представители на научни организации, висши училища, на иновативни предприятия и на неправителствени организации.

Участниците в срещата зададоха въпроси, свързани със структурата на програмата „Хоризонт 2020“ и формите за кандидатстване и изпълнение на проектите.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“