МОН ПРЕДЛАГА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

Начало » Последни публикации

23.06.2021

 

Документът е публикуван за обществено обсъждане до 7 юли т.г.

Научни резултати, видими в международните бази данни Scopus и/или Web of Science; развитие на научния капацитет на академичния състав, обществено и икономическо въздействие. Това са трите основни групи показатели, по които висшите училища ще могат да кандидатстват за статут на изследователски университети, ако кабинетът приеме методиката, разработена от Министерството на образованието и науката. Тя е публикувана за обществено обсъждане от днес до 7 юли т.г. включително.

Стойностите по конкретните показатели се изчисляват в точки по определена формула. За да получи статут на изследователски университет, висшето училище трябва да събере не по-малко от 1000 точки. 

Предвижда се оценката на кандидатите да се извършва от междуведомствена комисия. Тя ще бъде създадена към министъра на образованието и науката и ще включва  представители на министерствата на образованието и науката, на финансите и на икономиката, също така на Държавната агенция за научни изследвания и иновации и на Съвета на ректорите. Комисията ще следи също за сроковете в действащия списък на изследователските университети и за неговото актуализиране.

Списъкът ще се актуализира всяка година до 1 ноември, като висше училище, което отговаря на критериите, ще се включва в него за срок от четири години с възможност за удължаване при изпълнени критерии.

Статутът на изследователски университет е въведен в началото на 2020 г. с изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ЗВО). Целта е да се стимулира научноизследователската дейност във висшите училища, които имат наличен капацитет и правят върхови научни изследвания.

Изследователските университети ще получават допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност. През следващите години основен източник на тези средства ще бъде Националният план за възстановяване и устойчивост.

Повишаването на капацитета на изследователските висши училища има за цел да подобри участието им в международни, европейски и национални програми, включително в Рамковата програма „Хоризонт Европа“. Чрез дейността на изследователските висши училища ще се развият също научният и икономическият потенциал на съответните региони и на страната като цяло.         

Проекта на методиката за определяне на изследователските висши училища можете да видите ТУК.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“