ИНФОРМАЦИЯ за посещението на министър Игнатов на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) на ЕС в Брюксел, Белгия

Начало » Последни публикации

01.06.2012

От 30 до 31 май 2012 г. в Брюксел, Белгия, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов взе участие в редовното заседание на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) на ЕС.

На заседанието във формат министри, отговарящи за научните политики, бе обсъдено предложениeто за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020” – Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 - 2020). На изминалия Съвет датското председателство успя да постигне в максимална степен съгласие между държавите-членки по предложението за регламент и постигане на частичен общ подход.

Министър Игнатов бе сред първите изказали се министри и отбеляза, че България е постигнала напредък по всички свои приоритети и приема без резерви предложения компромисен текст на Председателството.

Той припомни, че от самото начало България води преговорите по конкретен „преговорен пакет”, в който ключови приоритети са мерките за разширяване на участието и равното третиране на научната изключителност.

По време на изказването си комисаря по изследователска дейност, иновации и наука Мойра Гейгън Куин обърна вниманиe на съвместното писмо, подписано от 12 министри и съдържащо съвместни приоритети на държавите от ЕС-12. Комисар Куин помоли да се отбележи в протокола на Съвета желанието на ЕК да се занимае подробно със съдържанието на писмото и основния проблем, свързан с разширяване на участието.

Идеята за общо писмо на ЕС-12 бе лансирана от министър Игнатов на неформалния съвет в Копенхаген (1-2 февруари 2012 г.). Самото писмо е подготвено на среща на министрите от ЕС-12, проведена във Варшава на 26 март, по покана на полския министър за наука и висше образование Барбара Кудринска. В него са отразени всички общи приоритети на държавите от ЕС-12 по отношение на програма Хоризонт 2020.

Сред тях са: разширяване на участието, равностойното третиране на научната изключителност, равен достъп и балансирано разпределение на паневропейските научни инфраструктури, по-голям фокус върху малките проекти, двустепенна процедура за оценяване, въвеждане на индикатор за мониториране на участието, изработване на механизми за реална синергия между „Хоризонт 2020” и Структурните фондове.

Министър Игнатов реферира към съдържанието на съвместното писмо на ЕС-12 и сподели, че България ще продължи да води преговорите по набелязаните приоритети и ще настоява за въвеждане на допълнителна опция за заплащане на труда на учените, която да намалява съществуващите в момента диспропорции.

На заседанието бе представен и доклад за напредъка на Председателството по отношение на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ). Тази точка от дневния ред Европейската комисия бе представена от комисаря по образование, младеж, култура и спорт Андрула Василиу. Тя изрази задоволство от изготвения Доклад за напредъка и потвърди, че работата ще продължи по време на Кипърското председателство в работните групи на Съвета.

Комисар Василиу сподели, че привества включването на ЕИТ като част от програма „Хоризонт 2020”, за да може да се осигури пълно интегриране на образованието с процеса на иновации и синергични дейности с останалите програми и инструменти на ЕС, като „Еразъм за всички” и Структурните фондове.

Тя потвърди, че бъдещата дейност на ЕИТ ще се стреми да осигури максимален достъп до Обществата на знание и иновации. Също така определи като „положително” безпокойството на множество държави за разширяване на участието и желанието за по-равностойно регионално участие.

Очаква се предложението на Програмата „Хоризонт 2020” да бъде окончателно одобрено от Съвета и Парламента до края на 2013 г., а първите конкурси на програмата да стартират от 1 януари 2014 г.

„Хоризонт 2020” е следващата рамковата програма за научни изследвания и иновации, която обхваща периода 2014-2020 година и с общ бюджет 80 милиарда евро. Рамковата програма е изготвена изцяло в контекста на инициативата „Съюз за иновации“ и на стратегия “Европа 2020”, в която научните изследвания и иновациите са дефинирани като централен елемент за постигането на целите на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Тя се базира на три основни приоритета: създаване на отлична наука и укрепване на високите научни постижения на Съюза на световно равнище; подкрепа за постигане на водещи позиции на промишлеността; справяне с обществените предизвикателства, пред които е изправен Съюза в контекста на стратегия „Европа 2020”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“