ИНФОРМАЦИЯ за посещението на министър Игнатов на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) на ЕС в Брюксел, Белгия

Начало » Последни публикации

01.06.2012

От 30 до 31 май 2012 г. в Брюксел, Белгия, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов взе участие в редовното заседание на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) на ЕС.

На заседанието във формат министри, отговарящи за научните политики, бе обсъдено предложениeто за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020” – Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 - 2020). На изминалия Съвет датското председателство успя да постигне в максимална степен съгласие между държавите-членки по предложението за регламент и постигане на частичен общ подход.

Министър Игнатов бе сред първите изказали се министри и отбеляза, че България е постигнала напредък по всички свои приоритети и приема без резерви предложения компромисен текст на Председателството.

Той припомни, че от самото начало България води преговорите по конкретен „преговорен пакет”, в който ключови приоритети са мерките за разширяване на участието и равното третиране на научната изключителност.

По време на изказването си комисаря по изследователска дейност, иновации и наука Мойра Гейгън Куин обърна вниманиe на съвместното писмо, подписано от 12 министри и съдържащо съвместни приоритети на държавите от ЕС-12. Комисар Куин помоли да се отбележи в протокола на Съвета желанието на ЕК да се занимае подробно със съдържанието на писмото и основния проблем, свързан с разширяване на участието.

Идеята за общо писмо на ЕС-12 бе лансирана от министър Игнатов на неформалния съвет в Копенхаген (1-2 февруари 2012 г.). Самото писмо е подготвено на среща на министрите от ЕС-12, проведена във Варшава на 26 март, по покана на полския министър за наука и висше образование Барбара Кудринска. В него са отразени всички общи приоритети на държавите от ЕС-12 по отношение на програма Хоризонт 2020.

Сред тях са: разширяване на участието, равностойното третиране на научната изключителност, равен достъп и балансирано разпределение на паневропейските научни инфраструктури, по-голям фокус върху малките проекти, двустепенна процедура за оценяване, въвеждане на индикатор за мониториране на участието, изработване на механизми за реална синергия между „Хоризонт 2020” и Структурните фондове.

Министър Игнатов реферира към съдържанието на съвместното писмо на ЕС-12 и сподели, че България ще продължи да води преговорите по набелязаните приоритети и ще настоява за въвеждане на допълнителна опция за заплащане на труда на учените, която да намалява съществуващите в момента диспропорции.

На заседанието бе представен и доклад за напредъка на Председателството по отношение на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ). Тази точка от дневния ред Европейската комисия бе представена от комисаря по образование, младеж, култура и спорт Андрула Василиу. Тя изрази задоволство от изготвения Доклад за напредъка и потвърди, че работата ще продължи по време на Кипърското председателство в работните групи на Съвета.

Комисар Василиу сподели, че привества включването на ЕИТ като част от програма „Хоризонт 2020”, за да може да се осигури пълно интегриране на образованието с процеса на иновации и синергични дейности с останалите програми и инструменти на ЕС, като „Еразъм за всички” и Структурните фондове.

Тя потвърди, че бъдещата дейност на ЕИТ ще се стреми да осигури максимален достъп до Обществата на знание и иновации. Също така определи като „положително” безпокойството на множество държави за разширяване на участието и желанието за по-равностойно регионално участие.

Очаква се предложението на Програмата „Хоризонт 2020” да бъде окончателно одобрено от Съвета и Парламента до края на 2013 г., а първите конкурси на програмата да стартират от 1 януари 2014 г.

„Хоризонт 2020” е следващата рамковата програма за научни изследвания и иновации, която обхваща периода 2014-2020 година и с общ бюджет 80 милиарда евро. Рамковата програма е изготвена изцяло в контекста на инициативата „Съюз за иновации“ и на стратегия “Европа 2020”, в която научните изследвания и иновациите са дефинирани като централен елемент за постигането на целите на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Тя се базира на три основни приоритета: създаване на отлична наука и укрепване на високите научни постижения на Съюза на световно равнище; подкрепа за постигане на водещи позиции на промишлеността; справяне с обществените предизвикателства, пред които е изправен Съюза в контекста на стратегия „Европа 2020”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“