ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г.

Начало » Последни публикации

01.06.2012

Целта на конкурса е да насърчи:

1. Провеждане на качествени и конкурентноспособни научни и научно-приложни изследвания в следните приоритетни области:

  • Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии; 
  • Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни; 
  • Нови материали и технологии; 
  • Културно-историческо наследство; 
  • Информационни и комуникационни технологии; 
  • Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера. 

2. Междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни звена на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия, предприятия, нестопански организации и други. 

3. Засилване на връзката „Наука – бизнес”.

Общият размер на финансовите средства по предварителен бюджет e 14 800 000 лева.

Основно изискване към участниците в проекта е ръководителят на проекта да бъде хабилитирано лице за университетите и научните институти или лице, придобило научната и образователна степен „ доктор”, с необходимата научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации в България и чужбина и притежание на патенти (ако е приложимо) за последните пет години в съответната научна област.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 46 (четиридесет и шест ) календарни дни от датата на публикуване на обявата в национален ежедневник.

Срок за определяне на бенефициентите: до 30.09.2012 г.

Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца

За допълнителна информация: www.bulfund.com

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“