КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ОДОБРИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОПЕРАЦИЯ BG051PO001-3.3.06 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ”

Начало » Последни публикации

31.05.2012

На десетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, беше одобрено увеличаване на бюджета на операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” с 6 216 000 лева, като общият бюджет на операцията става 14 216 000 лева. Новият размер на безвъзмездната финансова помощ, ще осигури възможност за сключване на договори за изпълнение на допълнителен брой одобрени за финансиране проекти.

Кандидатите, с които ще бъдат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще бъдат уведомени официално от Договарящия орган – Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“