ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ЗА 2012 г.

Начало » Последни публикации

21.05.2012

На 21 май 2012 г. министрите Сергей Игнатов, Тотю Младенов и Томислав Дончев откриха Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП "РЧР") за 2012 година и разгледаха новооткритата фотоизложба под наслов „Те направиха първата крачка… и успяха“.

„В тези тежки години на финансова криза има какво да споделим като успех”, обърна се министър Игнатов към колегите си от кабинета и към присъстващите на събитието. „Министерството на образованието, младежта и науката е едно от трите междинни звена по ОП „РЧР“ и пряко отговаря за приоритетни оси 3 и 4 на ОП "РЧР", които предлагат мерки за подобряване качеството и достъпа до образование и обучение. Към този момент МОМН е програмирало 100% от наличния финансов ресурс (над 854 милиона лева) в операции, насочени към реформа и модернизация на образователната система, както и към укрепване на връзките между научноизследователския и реалния сектор. До края на месец април тази година Министерството на образованието, младежта и науката е договорило близо 600 млн. лева от тези средства.“
Министър Игнатов посочи няколко от най-мащабните проекти, които МОМН изпълнява в момента:

„По проекта „Успех“, с бюджет от 100 млн. лв. се подпомагат извънкласни дейности и занимания в повече от 1300 училища в страната, с цел да се разгърне личностният потенциал на учениците за бъдещата им социална и професионална реализация. В проекта, в рамките на тригодишното му изпълнение ще участват 300 000 ученици, които ще имат възможност да разкрият своя талант.

Чрез проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ с бюджет над 180 млн. лв. се финансира процесът на поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден за ученици от I до VIII клас в 800 средищни училища. Очакваме мерките по проекта да подобрят условията за над 135 000 ученици от средищни училища.
Изключително важен е проектът „Ученически и студентски практики“ с общ бюджет 90 млн. лв., който обхваща почти всички висши и средни училища в страната. Това означава 46 000 ученици, 60 000 студенти ще получат професионална подготовка в реални работни условия. Най-важното - трудът им ще бъде заплатен, както и трудът на техните наставници. Изискват се 240 часа отработено време от всеки един участник в този проект. Една учебна година – очевидно последната, отива към овладяване на съответните технически умения във фирмите, което означава, че ще има благоприятен ефект. Попадайки на реално работно място, аз съм убеден, че голяма част от тези млади хора, ще продължат своята професионална реализация именно във фирмите, където ще проведат техните стажове и практики.

По проекта „Квалификация на педагогическите специалисти“, с бюджет 75 млн. лв., се осигурява повишаване на професионалната компетентност на 42 000 педагогически специалисти, ангажирани във всички фази на общото образование – от предучилищното образование до XI клас."

В края на експозето си, преди откриването на фотоизложбата, министър Игнатов допълни: "Едновременно с това се изпълняват три мащабни проекта в сферата на висшето образование. Все още може да се кандидатства за тях. Тези проекти целят усъвършенстване на системата на управление на висшите училища, усъвършенстване на учебните програми, които те предлагат, и нещо, което е изключително важно - различни системи за e-learning или дистанционно обучение така, че да постигнем минимална разлика между обучението в аудиторията и това, което се предлага по електронен път" – подчерта министър Игнатов.

„На 20-ти май приключи втората фаза на проекта „Студентски стипендии и награди”, чрез който стипендии ще получат 15 827 студенти в продължение на 5 месеца по 120 лева. И още 5 798 студенти ще получат еднократна награда по 200 лева. Подготвя се третата двугодишна фаза за останалите 47 милиона лева.

В българската образователна система и в системата на науката в момента се изпълняват проекти за доста големи суми. Така че ние ще навлезем в следваща 2013 г. с по-добро качество на нашето образование и на нашата наука.“– подчерта в заключение министър Игнатов.

Досега 650 000 граждани са получили подкрепа по ОП „РЧР“. Направените плащания към бенефициенти по програмата са почти 500 млн. лева, заяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при откриването на Годишното информационно събитие за 2012 г. Чрез средствата за обучение, квалификация, преквалификация и субсидирана заетост МТСП подпомага пазара на труда и инвестира в обучението на заетите и на безработните лица. По думите на министъра по управление на средствата на средствата от ЕС Томислав Дончев крайната цел за всяка инвестиция по този финансов инструмент е човекът – „да променим живота му, да го променим към по-добро”. Той изтъкна, че на практика ОП „Развитие на човешките ресурси“ е успяла да достигне пряко до всеки десети български гражданин.

Удовлетворение при откриването на изложбата изрази г-н Питер Стъб Йоргенсен, директор в Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Според него това е резултат от усилията на различни органи – министерства, неправителствени организации, граждани. Успехът е на конкретни хора, които могат да разкажат конкретно как са постигнали по-добър живот, благодарение на средствата на ЕСФ.

Представената експозиция съдържа 40 фотографии и по интересен и достъпен начин представя проекти, финансирани по линия на ОП „РЧР“. По оригинален начин чрез тях се разказват малки епизоди, които са фрагмент от всекидневието на български граждани, възползвали се от възможностите, предоставяни в рамките на 140 схеми, финансирани със средства от ОП "РЧР". Ключовото послание на фотоизложбата е, че ОП „РЧР“ е инструментът, който може да промени към по-добро живота на всеки човек, независимо от неговото образование, етническа принадлежност, социален статус или участие в пазара на труда.

Годишното информационно събитие на ОП „РЧР“ се провежда за първи път извън София и ще включва дейности във всички областни градове в страната. Освен пътуващата изложба, като част от него се предвижда „Ден на отворени врати на ОП "РЧР”" и срещи с настоящи бенефициенти по оперативната програма.

Предвид необходимостта от добри практики и с цел да се достигне до максимален брой представители на целевите групи и потенциални бенефициенти на ОПРЧР, Годишното информационно събитие залага върху представянето на успешни проекти и конкретните ползи за българските граждани от участието в проекти, подкрепяни от Европейския социален фонд (ЕСФ).

ОП „РЧР“ подобрява живота на хората в България. Тя дава възможност на всеки български гражданин да се възползва от финансовата подкрепа на ЕСФ на ЕС. Оперативната програма е с бюджет надхвърлящ 1 милиард и 200 милиона евро. Той е разпределен в общо 140 конкретни схеми, които вече са стартирали и се изпълняват. По тях са сключени над 2000 договора и са изплатени близо 500 млн. лева, което представлява 20,5% от бюджета на програмата.

От 2007 г. до момента над 870 000 души са се включили по различни проекти на ОП „РЧР“, от които:

  • над 220 000 безработни и заети лица са се включили в обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетенции;
  • над 28 000 безработни лица са се възползвали от посреднически услуги;
  • за над 28 000 безработни лица е осигурена заетост по линия на ОП „РЧР“;
  • над 430 000 ученици са се включили в различни форми на извънучилищни дейности;
  • близо 80 000 студенти са получили стипендии по схеми на ОП „РЧР“;
  • над 11 000 ученици и студенти са се включили в професионални практики;
  • почти 12 000 учители и преподаватели са завършили програми за повишаване на квалификацията;
  • над 2000 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени са включени в програми за развитие на научния потенциал;
  • над 56 000 са самотно живеещите възрастни хора, хора с увреждания и деца със специални потребности, които са получили помощ в семейна среда по ОП „РЧР“.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“