ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДЗИ) И НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 7. КЛАС (НВО 7. КЛАС)

Начало » Последни публикации

09.05.2012

дата: 21 май 2012 г.
ДЗИ: Български език и литература
начало 8,00 ч.
НВО /приемни изпити в 7. клас/: Български език и литература
начало 10,00 ч.

дата: 23 май 2012 г. 
ДЗИ: Втори ДЗИ
начало 8,00 ч.
НВО /приемни изпити в 7. клас/: Математика
начало 10,00 ч. 

дата: 28 май 2012 г.
ДЗИ: ДЗИ по желание (история и цивилизация, биология и здравно образование, испански език, италиански език, руски език, немски език, английски език, френски език)
начало 8,00 ч.

дата: 29 май 2012 г.
ДЗИ: ДЗИ по желание (география и икономика, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, философски цикъл)
начало 8,00 ч.

дата: 30 май 2012 г.
ДЗИ: ДЗИ по желание (математика)
начало 8,00 ч.

дата: от 31 май до 06 юни 2012 г. по графика, утвърден като приложение на Наредба № 11  
НВО /приемни изпити в 7. клас/: за проверка на способностите по изобразително изкуство, по музика, по хореография, по спорт
начало 10,00 ч. 

 

ДЗИ

 • до 18 май 2012 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 18 май 2012 г. се издава служебна бележка на всеки зрелостник за допускането му до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото на явяване на съответния изпит
 • учениците се разпределят на случаен принцип по училища, сгради и зали
 • продължителността на всички ДЗИ е 4 астрономически часа
 • продължителността на ДЗИ за ученици със специални образователни потребности се удължава със 120 минути.
 • зрелостниците се явяват в 7,30 часа в училището, в което ще полагат ДЗИ, като задължително носят документ за самоличност
 • работят с черен цвят химикалка
 • предават на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника
 • до 11 юни 2012 г. се обявяват резултатите от ДЗИ

НВО (7. клас) – БЕЛ и математика

 • Продължителността на приемните изпити не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като: 
  • за модула за национално външно оценяване – 60 минути
  • за допълнителния модул – 90 минути.
 • Продължителността на приемните изпити за ученици със специални образователни потребности се удължава с 30 минути.
 • учениците в 7. клас се явяват на НВО по български език и литература и по математика в училищата, в които се обучават
 • явяват се в изпитната зала с документ за самоличност
 • заемат определените им места не по-късно 9,45 часа
 • ползват за изпита син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума
 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника
 • не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят по допълнителния модул
 • изслушват един път текста за преразказ 
 • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите
 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки
 • по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка
 • до 04 юни 2012 г. се обявяват резултатите от тестовете
 • в срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултата от всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от началника на РИО; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.
 • от 15 до 20 юни 2012 г. подават документи за участие в приема в училища, определени от началника на РИО
 • до 26 юни 2012 г. се обявяват списъците с приетите ученици на първи етап от класирането
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“