РАЗШИРЯВА СЕ СПИСЪКЪТ С ДЕЙНОСТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ФИНАНСИРАТ И ПОДПОМАГАТ МЕТОДИЧЕСКИ ОТ МОН

Начало » Последни публикации

26.03.2014

Министерският съвет разшири кръга на субектите, които могат да организират български неделни училища в чужбина, както и списъка на дейностите на неделните училища, които ще се финансират и подпомагат методически от Министерството на образованието и науката.

 

Според досегашния ред, български неделни училища в чужбина се разкриват само към организации на българи, живеещи извън страната, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност. Това вече ще може да става и към дипломатическите представителства на България в чужбина, български православни църковни общини, както и при славянобългарския манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф” в Атон. Целта е да се улесни максимално достъпът на българските деца и младежи в чужбина до българското образование и култура и да се съхранят връзките им с родината.

 

С промените в постановлението се разширява и списъкът на дейностите, извършвани от неделните училища, които могат да се финансират и подпомагат методически от МОН. Освен обучение по предмети от училищната програма, те ще могат да предлагат подготовка по български език за децата от предучилищна възраст, както и подготовка на кандидат-студенти за прием в български висши училища по български език и литература, по история и по география на България.

 

Във връзка с популяризиране на българския език и предвид отдалечеността на населените места, се предлага българските неделни училища да могат да организират и дистанционна форма на обучение при условия и ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката.

 

За по-голяма прозрачност и систематичност с оглед засиления обществен интерес, се предвижда издадените удостоверения за проведено обучение да се въвеждат в специален регистър.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“