УЧИТЕЛ СТАВА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ СПОРЕД ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 2014-2020 г.

Начало » Последни публикации

19.02.2014

Професията „учител“ да стане държавно регулирана професия предлага Министерството на образованието и науката в проект за Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020 година. До 9 март 2014 година всички заинтересовани страни могат да изразят становища, препоръки и бележки по проекта, които ще бъдат взети под внимание преди проектът да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет.

Проектът на стратегията предвижда създаване на единна нормативна уредба за държавно регулиране на първоначалната подготовка, за продължаващата квалификация и за професионалното развитие на педагогическите кадри. Включването на професията на учителя в Списъка на регулираните професии ще улесни мобилността на българските учители в ЕС.  Регулирането на професията ще гарантира качеството на учителските компетенции на кандидатстващите да работят като учители в България чужди граждани, а българските учители ще бъдат защитени в условията на динамичния трудов пазар.

Предвидените в Проекта мерки включват: актуализиране на учебни планове и програми на висшите училища, по които се обучават студенти за придобиване на професионална квалификация „учител”; съгласуване на продължаващата квалификация на педагогическите кадри по професионална подготовка с изискванията на бизнеса; разработване на система на модулен принцип за дистанционно обучение на педагогическите кадри.

Стратегията въвежда единна система за контрол при подготовката, продължаващата квалификация на педагогическите кадри, както и система за контрол на качеството на труда, професионалното и кариерното развитие, водеща до диференцирано заплащане на педагогическите кадри и до включване на учителската професия в списъка на регулираните професии в Република България.

Проектът на стратегия подготвя механизъм за ангажиране на институциите, на бизнеса и на неправителствения сектор за осигуряване на допълнително финансиране и ресурсно обезпечаване на мерките за привличане и задържане на педагогически кадри на възраст до 35 години в образователната система, както и разработване на социални пакети за учители на възраст до 35 години, на функциониране на ефективна система за контрол на изразходваните средства за квалификация на педагогическите кадри.  

Предвиждат се и мерки за осигуряване на междусекторно и институционално сътрудничество, интегриран подход при разработването и изпълнението на политиките и приоритетите за развитието на образователната система, както и създаването на механизъм за изпълнение, отчитане, контрол и мониторинг на резултатите от прилаганите политики, включващ всички отговорни институции и заинтересовани страни.  

Проектa на Стратегията можете да видите ТУК.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“