УЧИТЕЛ СТАВА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ СПОРЕД ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 2014-2020 г.

Начало » Последни публикации

19.02.2014

Професията „учител“ да стане държавно регулирана професия предлага Министерството на образованието и науката в проект за Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020 година. До 9 март 2014 година всички заинтересовани страни могат да изразят становища, препоръки и бележки по проекта, които ще бъдат взети под внимание преди проектът да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет.

Проектът на стратегията предвижда създаване на единна нормативна уредба за държавно регулиране на първоначалната подготовка, за продължаващата квалификация и за професионалното развитие на педагогическите кадри. Включването на професията на учителя в Списъка на регулираните професии ще улесни мобилността на българските учители в ЕС.  Регулирането на професията ще гарантира качеството на учителските компетенции на кандидатстващите да работят като учители в България чужди граждани, а българските учители ще бъдат защитени в условията на динамичния трудов пазар.

Предвидените в Проекта мерки включват: актуализиране на учебни планове и програми на висшите училища, по които се обучават студенти за придобиване на професионална квалификация „учител”; съгласуване на продължаващата квалификация на педагогическите кадри по професионална подготовка с изискванията на бизнеса; разработване на система на модулен принцип за дистанционно обучение на педагогическите кадри.

Стратегията въвежда единна система за контрол при подготовката, продължаващата квалификация на педагогическите кадри, както и система за контрол на качеството на труда, професионалното и кариерното развитие, водеща до диференцирано заплащане на педагогическите кадри и до включване на учителската професия в списъка на регулираните професии в Република България.

Проектът на стратегия подготвя механизъм за ангажиране на институциите, на бизнеса и на неправителствения сектор за осигуряване на допълнително финансиране и ресурсно обезпечаване на мерките за привличане и задържане на педагогически кадри на възраст до 35 години в образователната система, както и разработване на социални пакети за учители на възраст до 35 години, на функциониране на ефективна система за контрол на изразходваните средства за квалификация на педагогическите кадри.  

Предвиждат се и мерки за осигуряване на междусекторно и институционално сътрудничество, интегриран подход при разработването и изпълнението на политиките и приоритетите за развитието на образователната система, както и създаването на механизъм за изпълнение, отчитане, контрол и мониторинг на резултатите от прилаганите политики, включващ всички отговорни институции и заинтересовани страни.  

Проектa на Стратегията можете да видите ТУК.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“