ПОЗИЦИЯ НА МОН ВЪВ ВРЪЗКА С ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Начало » Последни публикации

28.05.2014

Във връзка с коментарите върху изпитния вариант за държавния зрелостен изпит по английски език от 23 май 2014 г.  изразяваме следната позиция:

Изпитният вариант за 2013-2014 учебна година е от задачи, създадени и верифицирани от водещи преподаватели по английски език от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Нов български университет, както и от учители по английски език от езикови гимназии в София, Стара Загора, Силистра.

При публикуване на ключа с верните отговори за изтегления вариант на сайта на МОН, което е и практика на Министерството на образованието и науката (МОН) с цел осигуряване на публичност, са допуснати технически грешки при отбелязване на отговорите на въпрос № 5 и на въпрос № 6. В софтуерния продукт, с помощта на който се проверяват листовете за отговори, ключът е коректно заложен и зрелостниците няма да бъдат ощетени. Всеки от зрелостниците ще може да се увери, че ключът е бил вярно заложен в информационния продукт, след връщане на изпитните работи в училищата.

Във връзка с въпрос № 23 следва да се уточни, че строго погледнато отговор С е верният, но отчитайки факта, че очаквано овладените от учениците умения да отличават интерпретация от извличане на заключение в необходимата степен се придобиват на по-високо езиково ниво, след обсъждане с представители на националната комисия се взе решение за верни при проверката да се приемат отговори В и С в полза на зрелостниците.

Що се отнася до опасенията на зрелостниците, че може да бъдат ощетени, в случай че техните варианти на трансформации (въпроси от № 51 до № 60) се различават от предложените на сайта на МОН, уточняваме: в ключа изрично е посочено, че предложените отговори са примерни, и при оценяването на изпитните работи на ДЗИ по английски език националната комисия присъжда максимален брой точки за всяка граматически правилно изпълнена трансформация. Такъв е подходът, който се следва и в процеса на обучение в училище.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба създаването на изпитните задачи, от които се конструират изпитните варианти, се възлага на екип от университетски преподаватели и учители. Като следваща стъпка всяка предложена за включване в изпитен вариант задача задължително минава през експертна оценка от двама други независими експерти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“