ПРОВЕДОХА СЕ ДВЕ РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ”

Начало » Последни публикации

26.11.2013

Две работни срещи, свързани с изпълнението на дейности по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, бяха проведени на 25 и 26 ноември 2013 г. в хотел „Принцес“ – гр. София. В първата среща по дейност 1 от проекта - „Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст”,  взеха участие директорите на 25 пилотни детски градини от цялата страна,  утвърдени със Заповед РД 09-1688/19.11.2013 г. на министъра на образованието и науката, екип от Института за изследване на населението и човека към БАН, директорът на Логопедичния център в гр. София.  На вниманието на участниците беше предоставена информация за проведеното през юни-юли 2013 г. скринингово изследване на деца от 3 години до 3 години и 6 месеца, както  и за предстоящите дейности в пилотните детски градини – тяхното конкретно осъществяване и отчетност.

Втората среща беше посветена  на дейност 6 - „Осигуряване   на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди и/или други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация”. В нея се включиха директорите, помощник-директорите и психолозите от 2-те пилотни училища в гр. Карнобат, обл. Бургас, утвърдени със Заповед № РД 09-1449/21.10.2013 г., представители на община Бургас, РИО – Бургас, директорът на центровете за настаняване от семеен тип и директорът на помощното училище в гр. Карнобат. Бяха дискутирани всички въпроси  относно предстоящото назначаване на екипи от специалисти в двете пилотни училища, които да осигурят успешното приобщаване и обучение на децата и учениците, настанени в новите услуги от резидентен тип в града – центровете за настаняване от семеен тип.

И двете срещи по посочените дейности се провеждат за първи път. Всички заинтересовани страни изразиха своята удовлетвореност от дискусиите и поставиха пред членовете на екипа за управление на проекта нови интересни въпроси за дискутиране и своевременно решаване, с настояване за скорошно провеждане на последващи срещи.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“