В МОН СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МВР, УНИЦЕФ И АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Начало » Последни публикации

17.10.2014

В продължение на инициативата за предприемане на съвместни действия и активни мерки за превенция на децата и учениците от насилие заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева се срещна с представители на Министерството на вътрешните работи, програмния директор на „Закрила на детето“ в УНИЦЕФ -  България, и Агенцията за социално подпомагане.

Целта на срещата бе да се обсъдят възможности как институциите, участващи в Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, на базата на опита и извършените от тях проверки, могат да си сътрудничат за изработването на единен документ, включващ мерки за предотвратяване на насилието над деца в образователните институции.

Заместник-министър Кастрева представи накратко инициативата на МОН за създаване на междуведомствена работна група с участието и на гражданския сектор за разработване на механизъм за превенция на риска в образователната среда, с което да се подобри грижата за децата в училище. „За нас е много важно да изострим чувствителността на колегите директори и учители за подобни случаи, за да могат да разпознават насилието и да реагират навреме, а не да се неглижира проблемът“, подчерта г-жа Кастрева и сподели, че случаят в 4-то помощно училище е провокирал необходимостта от предприемане на спешни мерки в областта на правата на детето и предотвратяването на насилието в училище.

Представителите на МВР, УНИЦЕФ И АСП споделиха своя опит и възможности, като в края на срещата се обединиха в намеренията си най-напред да се проведат работни срещи на регионално ниво между институциите, ангажирани с прилагането на  Координационния механизъм. На второ място бе предложено чрез регионалните инспекторати по образованието да се проведат обучения на всички директори на училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на образованието по прилагането на механизма, съвместно с представители на различните институции. На тези срещи да се изработи конкретен план за квалификация на хората, работещи в образователните институции, как да разпознават насилието и ситуациите на деца в риск и как да се реагира при такива ситуации. Третото предложение бе сформирането на междуведомствена работна група за разработване на механизъм за превенция на риска в образователната среда, конкретни правила и инструкции.

В срещата участва и г-жа Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, МОН.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“