10 000 СТУДЕНТИ СЪС СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И 5 000 СЪС СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Начало » Последни публикации

05.12.2014

През зимния семестър на учебната 2014/2015 година 10 000 студенти от 51 висши училища ще получат по 600 лв. стипендия с финансиране от Европейския социален фонд. Сумата за стипендии за този семестър възлиза на 6 млн. лв. Броят на студентите, които ще получат еднократни специални стипендии в размер на 200 лв., е 5 000. Тези стипендии се присъждат за участие в научни, изследователски или практически разработки, като общата им сума е един млн. лв.

Проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“ се изпълнява по Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. Той допълва и подобрява сега съществуващите възможности, създадени от националното законодателство, за отпускане на стипендии и награди на студентите със средства от държавния бюджет като дава възможност стипендии и награди да бъдат отпуснати и на студентите в частните висши училища. До момента под формата на студентски стипендии и награди Министерството на образованието и науката е усвоило по проекта средства в размер на над 134 млн. лв.

Кандидатстването за стипендии става чрез интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg. На посочената интернет страница може да бъде видяна подробна информация за проекта, както и детайлните правила за кандидатстване и сроковете, в които това следва да бъде направено.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“