ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ВРЪЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА 93 УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ“

Начало » Последни публикации

12.12.2014

Заместник-министърът на образованието и науката  Ваня Кастрева посети днес 147. ОУ „Йордан Радичков“ в София, където връчи удостоверения на участниците в третия обучителен етап по проект „Нов шанс за успех”.

„С тази първа крачка Вие тръгвате по пътя на успеха. Радвам се, че през тези дни, когато сте били заедно на училище, сте се убедили, че това, което никой не може да ви отнеме - е знанието“, каза г-жа Кастрева. Тя  поздрави завършилите обучението за куража, с който са се включили в него и за постоянството, което са проявили, за да стигнат до края. „Резултатът е знак за успешност. Сигурна съм, че ще продължите, защото вече имате самочувствието на знаещ и можещ човек. А само със знание може да се върви напред“, заяви заместник-министър Кастрева и помоли всички присъстващи да разкажат за този проект и за обучението на своите приятели и близки, за да може новината да стигне до повече хора като тях, които не са успели да се образоват навреме. А самите те никога да не допускат децата им да не ходят в училище, защото в нашето динамично време без знания трудно ще се справят в живота.

Заместник-министър Кастрева и ръководителят на проекта г-жа Евгения Костадинова подробно обясниха на всички възможностите как с този документ да продължат своето обучение в по-горен клас.

Проектът BG051PO001-4.3-01- Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд. Той се изпълнява от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” и е насочен към неграмотни и слабограмотни лица над 16 –годишна възраст, които нямат статут на ученици.

Целта на проекта „Нов шанс за успех“ е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и до участието им на пазара на труда.

В изпълнение на проектните дейности е разработен и приложен в практиката цялостен модел за обучение на възрастни, който включва разработване на цялостна методология за провеждане на обучението (учебни планове, учебни програми, методически и учебни пакети), осъществяване на обучението, провеждане на тестове и сертифициране на постигнатите резултати.

До момента в проекта са взели участие над 16 000 обучаеми.  През 2012 г. са проведени обучения, в които са включени 7 124 обучаеми. През месец април 2013 стартира вторият обучителен етап, в който се включиха 3 839 обучаеми. В третия обучителен етап са включени 5 423  обучаеми.

В края на всеки обучителен етап обучаемите полагат изпит и въз основа на резултатите от него и в съответствие с чл. 80д  и чл. 80е от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета получават удостоверение. Според последното изменение на Закона за народната просвета от 25.07.2014 г. удостоверението дава право на обучаемите да продължат обучението си  в системата на училищното образование при условията и по реда на цитирания закон.

Поради големия интерес към дейностите по проекта е планиран още един обучителен етап, който ще стартира в началото на 2015 година. Това ще даде възможност на лицата, включени в курсовете по ограмотяване по проекта в първия обучителен етап, да завършат и последния предлаган по проекта курс за овладяване на учебно съдържание, предвидено за VII клас.

 В новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” е предвидено продължаването на дейностите, свързани с обучението на  неграмотни и слабограмотни лица.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“