15.03.2013

ЕЖЕГОДНИ НАГРАДИ ЗА НАУКА "ПИТАГОР"

Повече информация за награди за наука "Питагор" може да намерите ТУК.  

Към новината

13.03.2013

ЧЛЕН-КОР. НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ ПОЕ ПОСТА МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Днес, 13 март 2013 г., в МОМН се състоя церемония по встъпването в длъжност на министър чл.-кор. Николай Милошев. Акад. Стефан Воденичаров, досегашен министър на образованието, младежта и науката, пожела успех на своя приемник, като му връчи училищен

Към новината

13.03.2013

ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Уважаеми госпожи и господа, Предлагаме на Вашето внимание проект на Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013-2020). Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат

Към новината

13.03.2013

ПРОЕКТ НА ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

Предлагаме на Вашето внимание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОМН в дирекция "Образователни програми и образовател

Към новината

12.03.2013

ГОДИШНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ“

На 12 март 2013 г., в Националния дворец на културата в София, се проведе Годишна среща за оценка на програма ”Младежта в действие” и европейска информационна мрежа Евродеск за 2012 г. На събитието присъстваха повече от 150 представители на организа

Към новината

12.03.2013

ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ УСВОЯВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА „ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ“

През първата година от изпълнението на проекта „За по-качествено образование“, BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование“ по ОП РЧР, бяха подготвени образователните пакети за задължителна и за профилирана подготовка от 1. кла

Към новината

06.03.2013

СФОРМИРАНЕ НА ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020”

Със своя заповед от 4 март министърът на образованието, младежта и науката определя сформиране на тематична работна група за подготовка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”. Съставът на работната група е подб

Към новината

04.03.2013

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по Програма „Деца и младежи в риск”

Компонент 1 – Грижа за младежи в риск Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство ФОНД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ИНФОРМАЦИЯ за Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на

Към новината

25.02.2013

ОТ 2014 Г. ЩЕ ЗАРАБОТИ СИСТЕМА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНО ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

В края на 2014 г. в България ще заработи Система за признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности, разработена и тествана в рамките на проект “Нова възможност за моето бъдеще”, изпълняван от Министерството на обра

Към новината

20.02.2013

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА АКАД. СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ, ОПРЕДЕЛИ ЗА УПРАВИТЕЛ НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" АКАД. ВЛАДИМИР ОВЧАРОВ

Със своя заповед, министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров, определи за управител на Фонд "Научни изследвания" акад. Владимир Овчаров. На основание на чл. 10, ал. 2 от Правилника на Фонда, договор за управление с акад

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“