Kонкурс по програма Песталоци за 2011 г.

Kонкурс по програма Песталоци за 2011 г.

КОНКУРСИ ЗА НОМИНИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИЦИ В МОДУЛНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ПЕСТАЛОЦИ ЗА 2011 г.

11.10.2011 г. – 14.10.2011 г.

Тема: „Образование за предотвратяване на дискриминацията”
Място: Европейският младежки център на СЕ в Страсбург
Работни езици: английски и френски
Целева група: преподаватели, които подготвят и обучават учители (pre-service и in-service training);

Допълнителни изисквания:

 • Кандидатите трябва да имат опит в преподаването на посочената тема – предмет на модулното обучение;
 • От одобрените за участие кандидати се изисква активно включване в дискусиите и работата по време на обучението;
 • Подготовка по предварително поставени задачи от страна на организаторите;
 • Разработване на учебни материали и апробация на материалите в периода между двете обучения в Модул А и Модул Б; активен обмен на информация и поддържане на обратна връзка с останалите участници и организаторите чрез интерактивната работна платформа;
 • Активно участие във втората фаза на обучението (Модул Б);
 • Финален преглед на разработените учебни материали и участие в заключителната редакция на готовите материали с оглед разпространението им по-късно сред учители;
 • Разпространение на разработените материали от участниците чрез използването им по време на провежданите обучения на учители в отделните страни;
 • Популяризиране на програмата в собствен национален, регионален и професионален контекст, продължавайки работата и поддържайки контакти с останалите участници с цел установяването на самостоятелно функционираща мрежа след приключването на програмата на модулното обучение;
 • След завръщането на участниците от обучението, проведено във всеки от двата модула, от тях ще се очаква да представят доклад до Министъра на образованието, младежта и науката, с конкретни изводи, препоръки и резултати от обучението;

Повече информация относно целите, описанието и програмата на самите обучения, можете да изтеглите оттук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/Modules/DISC/DISC_intro_EN.asp#TopOfPage

29.11.2011 г. – 02.12.2011 г.

Тема: „Образование за предотвратяване на насилието в училищата”
Място: Европейският младежки център на СЕ в Страсбург
Работни езици: английски и френски
Целева група: преподаватели, които подготвят и обучават учители (pre-service и in-service training);

Допълнителни изисквания:

 • Кандидатите трябва да имат опит в преподаването на посочената тема – предмет на модулното обучение;
 • От одобрените за участие кандидати се изисква активно включване в дискусиите и работата по време на обучението;
 • Подготовка по предварително поставени задачи от страна на организаторите;
 • Разработване на учебни материали и апробация на материалите в периода между двете обучения в Модул А и Модул Б; активен обмен на информация и поддържане на обратна връзка с останалите участници и организаторите чрез интерактивната работна платформа;
 • Активно участие във втората фаза на обучението (Модул Б);
 • Финален преглед на разработените учебни материали и участие в заключителната редакция на готовите ресурси с оглед разпространението им по-късно сред учители;
 • Разпространене на разработените материали от участниците чрез използването им по време на обученията на учители в отделните страни;
 • Популяризиране на програмата в собствения национален, регионален и професионален контекст, продължавайки работата и поддържайки контакти с останалите участници с цел установяването на самостоятелно функционираща мрежа след приключването на програмата на модулното обучение;
 • След завръщането на участниците от обучението, проведено във всеки от двата модула, от тях ще се очаква да представят доклад до Министъра на образованието, младежта и науката, с конкретни изводи, препоръки и резултати от обучението;

Повече информация относно целите, описанието и програмата на самите обучения, можете да изтеглите оттук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/Modules/Violence/Violence_intro_EN.asp#TopOfPage

Формулярите за кандидатстване следва да бъдат изпратени директно до Секретариата на програма „Песталоци” в Съвета на Европа, до:

[email protected],

с копие до: [email protected], в рамките на посочения срок – 27 май т.г.

За допълнителна информация:
Красимира Тодорова, e-mail: [email protected]

GoTop