Конкурс, Румъния, Украйна

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
град София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, чл. 9 от Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, масмедиите, младежта и спорта между Правителството на Румъния и Правителството на Република България, и чл. 6 от Протокола за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2017/2018 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Български теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, Румъния;
 2. Преподавател по български народни танци в Средно общообразователно училище I-III степен, с. Евгеновка, Тарутински район, Одеска област, Украйна.

Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:

 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността, съответстваща на преподавателското място, за което кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели по български език и литература да имат най-малко три години преподавателски стаж и да са действащи учители на трудов договор в български висши или средни училища на територията на Р България;
 • Кандидатите за преподаватели по български народни танци могат да бъдат хореографи, работещи на трудов или граждански договор;
 • Кандидатите за преподаватели по български народни танци да имат най-малко три години стаж в системата на образованието или културата;
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.

Допълнителни изисквания към кандидатите:

 • За преподавател по български език и литература в Български теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, Румъния
  • да владеят румънски език на добро ниво.
 • За преподавателите по български народни танци
  • да имат опит в работата с деца и възрастни;
  • да притежават организационни способности за водене на извънкласна и клубна работа.

Необходими документи за участие в конкурса:

В срок до 27 ноември 2017 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката:

 1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2. Формуляр (по образец) за участие в конкурса – може да се свали от интернет страницата на Министерството на образованието и науката;
 3. Копие от трудова книжка;
 4. Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 5. Копие от диплома за висше образование;
 6. Подробна автобиография;
 7. Актуална снимка;
 8. Списък на публикации (ако има такива).

* * *

 • Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от тях лице в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, всеки работен ден от 9,00 часа до 19,00 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).
 • Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет, ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.
 • Не се допускат до следващ етап на конкурса кандидати, които са представили нередовни и непълни документи.
 • Подадените документи не се връщат на кандидатите.
 • Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването.
 • Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.
 • Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.
GoTop