Конкурс за лектори по български език, литература и култура за академичната 2011/2012 г. в чуждестранни университети

КОНКУРС ЗА ЛЕКТОРИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2011/2012 ГОДИНА В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за лектори по български език, литература и култура за академичната 2011/2012 година в следните чуждестранни университети:

 1. Университета във Виена, Република Австрия
  (Universität Wien);
 2. Университета във Фрайбург, Федерална република Германия
  (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg);
 3. Университета в Дъблин, Ирландия
  (Trinity College Dublin – The University of Dublin);
 4. Университета за чужди езици в Пекин, Китайска народна република
  (Beijing Foreign Studies University);
 5. Университета в Лодз, Република Полша
  (Uniwersytet Łódzki);
 6. Университета в Люблин, Република Полша
  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);
 7. Университета в Познан, Република Полша
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza);
 8. Университета в Санкт Петербург, Руска Федерация
  (Санкт-Петербургский Государственный Университет);
 9. Университета в Братислава, Словакия
  (Univerzita Komenského v Bratislave);
 10. Университета в Киев, Украйна
  (Kиïвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка);
 11. Университета в Одеса, Украйна
  (Одеский государственный университет им. И.И. Мечникова);
 12. Университета в Запорожие, Украйна
  (Запорiзький нацiональний унiверситет)
 13. Университета в Лион, Франция
  (Université Jean Moulin – Lyon 3)
 14. Университет „Ла Сапиенца“ в Рим, Италия
  (Università degli Studi di Roma „La Sapienza“)

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са български граждани, преподаватели във висши училища или научни работници от системата на Българската академия на науките;
 • Да имат висше филологическо образование – българска и/или славянска филология;
 • Да имат най-малко три години преподавателски стаж във висше училище и опит в областта на преподаването на български език, литература и култура;
 • Да притежават образователна и научна степен “доктор”;
 • Да владеят западен език и/или езика на страната, за която кандидатстват, или подходящ чужд език за страните с по-малко разпространени езици.

Допълнителни изисквания към кандидат-лекторите, заявени от чуждестранните университети:

За университета във Виена, Република Австрия

 • Да бъде литературовед със специализация по модерна българска литература.
 • Да бъде доцент (професор).

За университета във Фрайбург, Федерална република Германия

 • Да бъде доктор, доцент или професор със специализация в областта на българистиката или славистиката.
 • Да притежава добри познания в областта на историята, културата и странознанието на България след XIX век.
 • Да владее свободно немски език.
 • Да има готовност за сътрудничество при изследователски проекти и за поемане на ангажименти към интеркултурни и студентски инициативи.

За университета в Дъблин, Ирландия

 • Да бъде специалист по български език, литература, култура или история.
 • Да владее английски език на ниво водене на лекции.
 • Да има необходимите умения и квалификация за провеждане на лекции по Български език за начинаещи, Увод в централно и източноевропейски науки/странознание, както и руски науки.
 • Да взема участие в културните прояви на университета и изнася открити лекции/презентации върху проблеми от българския език/култура в Университета в Дъблин, както и други ирландски университети.
 • Да има готовност за участие в културните събития и проекти, организирани от Посолството на РБ в Ирландия и МВнР на Ирландия.

За университета в Пекин, Китайска народна република

 • Да владее английски език.
 • Да е на възраст под 50 години.
 • Да оказва помощ за съставяне на учебници, учебни материали, изследвания и проекти.
 • За предимство ще се счита притежаването на докторска степен и опит в преподаването на български език като чужд.

За университета в Лодз, Република Полша

 • Да притежава необходимата квалификация и подготовка за лектор по български език като чужд (да познава методиката на изучаване на българския език като чужд).
 • Да има предишен опит в преподаването на български език като чужд.

За университета в Люблин, Република Полша

 • Да притежава квалификация и опит за реализиране на занятия от областта на българската литература и култура и практически български език.
 • Да бъде научен ръководител на студенти и дипломанти.
 • За предимство ще се считат научни публикации в областта на литература и културата на славянските и балканските народи, дидактичен опит, както и владеенето на полски език.

За университета в Познан, Република Полша

 • Да бъде литературовед с минимум докторска степен.
 • Да има опит в преподаването на български език като чужд.

За университета в Санкт Петербург, Руска федерация:

 • Да бъде специалист в областта на българската литература.

За университета в Братислава, Словакия:

 • Да бъде университетски преподавател (доцент или професор).
 • Да бъде специалист в областта на словашко-южнославянската литературна контактология и типология, както и в областта на теорията и практика на превода.
 • Да притежава опит в преподаването на български език като чужд.
 • Да притежава опит в организирането и ръководенето на студентски проекти.

Университета в Киев, Украйна

 • Да е завършил висше образование по специалността „Български език и литература”.
 • Да притежава научна степен доктор или научно звание доцент или професор по специалността „Български език и литература”.
 • Да има практика като преподавател във Висше училище или институт към БАН.

За университета в Одеса, Украйна:

 • Да бъде доцент (професор) със специализация по българска литература.

За университета в Лион, Франция

 • Да владее френски език.

Забележка: Допълнителните изисквания са обявени съгласно предоставени от приемащите страна и университет критерии.
Финансовите и административни условия по изпращането на лекторите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (обн. ДВ, бр. 100/08.12.2000 г., с последни изменения ДВ, бр. 70/08.08.2008 г.), както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

Необходими документи за участие в конкурса:

Подборът, изборът и класирането на кандидатите се осъществява на два етапа – по документи и чрез събеседване. В срок до 29 юли 2011 г. в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН – виж по-долу. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН – виж по-долу. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) с включен списък на научните трудове и публикации;
 4. Мотивационно писмо (макс. 1 стр.);
 5. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или звание;
 6. Документ за преподавателски и общ трудов стаж;
 7. Копие от трудова книжка;
 8. Копие от личната карта;
 9. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако има такъв);
 10. Две актуални снимки, формат 3/4 см. (едната се залепва върху CV-то);
 11. Други документи по преценка на кандидата (описват се)
 • Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск), заедно с екземплярите на хартия.
 • Всеки кандидат може да кандидатства за не повече от два лектората.
 • Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието, младежта и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 08,30 часа до 19,00 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес, не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).
 • Краен срок за подаване на документите: 29 юли 2011 г.
 • Подадените документи не подлежат на връщане.
 • При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора. За лектори не могат да кандидатстват лица, които са били вече такива, ако от завръщането им не са изминали 3 /три/ години, или лектори, които са просрочвали определения им от МОМН мандат.
 • Кандидатите се уведомяват писмено, по електронна поща или по телефона за датата на събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието, младежта и науката, се обявяват на интернет-страницата на МОМН – www.mon.bg.
 • Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.
 • На всички кандидати желаем успех!

Свързани документи

GoTop