Конкурс за лектори по български език, литература и култура за академичната 2011/2012 г. в чуждестранни университети

Конкурс за лектори по български език, литература и култура за академичната 2011/2012 година в чуждестранни университети

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за лектори по български език, литература и култура за академичната 2011/2012 година в следните чуждестранни университети:

1. Киевски национален университет „Тарас Шевченко”, Украйна
(Kиïвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка)

2. Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, Молдова
(Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac ” din Taraclia)

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са български граждани, преподаватели във висши училища или научни работници от системата на Българската академия на науките;
 • Да имат висше филологическо образование – българска и/или славянска филология;
 • Да имат най-малко три години преподавателски стаж във висше училище и опит в областта на преподаването на български език, литература и култура;
 • Да притежават образователна и научна степен “доктор”;
 • Да владеят западен език и/или езика на страната, за която кандидатстват, или подходящ чужд език за страните с по-малко разпространени езици.

Допълнителни изисквания към кандидат-лекторите, заявени от чуждестранните университети:

Киевски национален университет „Тарас Шевченко”, Украйна

 • Да е завършил висше образование по специалността „Български език и литература” ;
 • Да притежава научна степен доктор по специалността „Българска литература” и научно звание доцент със специализация по българска литература;
 • Да има практика като преподавател във Висше училище;
 • Да проявява научен интерес в изследването на българо-украинските литературни, езикови и културни връзки.

Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, Молдова

 • Да притежава преподавателски опит на университетско ниво;
 • Да има необходимите умения и квалификация за провеждане на лекции по следните учебни дисциплини: Увод в лингвистиката, Старобългарски език, Стилистика на българския книжовен език, Историческа граматика, История на новобългарския литературен език.

Забележка: Допълнителните изисквания са обявени съгласно предоставени от приемащия университет критерии.
Финансовите и административни условия по изпращането на лекторите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (обн. ДВ, бр. 100/08.12.2000 г., с последни изменения ДВ, бр. 70/08.08.2008 г.), както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

Необходими документи за участие в конкурса

Подборът, изборът и класирането на кандидатите се осъществява на два етапа – по документи и чрез събеседване. В срок до 7 ноември 2011 г. в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН – тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН – тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) с включен списък на научните трудове и публикации;
 4. Мотивационно писмо (макс. 1 стр.);
 5. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или звание;
 6. Документ за преподавателски и общ трудов стаж;
 7. Копие от трудова книжка;
 8. Копие от личната карта;
 9. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако има такъв);
 10. Две актуални снимки, формат 3/4 см (едната се залепва върху CV);
 11. Други документи по преценка на кандидата (описват се)

Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск), заедно с екземплярите на хартия.

Кандидатът може да посочи два лектората.

Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието, младежта и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 08,30 часа до 19,00 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес, не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Краен срок за подаване на документите: 7 ноември 2011 г.

Подадените документи не подлежат на връщане.

При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора. За лектори не могат да кандидатстват лица, които са били вече такива, ако от завръщането им не са изминали 3 /три/ години, или лектори, които са просрочвали определения им от МОМН мандат.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронна поща или по телефона за датата на събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието, младежта и науката, се обявяват на интернет-страницата на МОМН – www.mon.bg.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

На всички кандидати желаем успех!

Свързани документи

GoTop