КОНКУРС за лектори по български език, литература и култура за академичната 2011/2012 г.

Лектори по български език, литература и култура за академичната 2011/2012 година в чуждестранни университети

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за лектори по български език, литература и култура за академичната 2011/2012 година в следните чуждестранни университети:

 1. Университета в Одеса, Украйна
  (Одеский государственный университет им. И.И. Мечникова);
 2. Университета в Мелитопол, Украйна
  (Мелiтопоьлський державний педагогiчний унiверситет iменi Богдана Хмельницького)

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са български граждани, преподаватели във висши училища или научни работници от системата на Българската академия на науките;
 • Да имат висше филологическо образование – българска и/или славянска филология;
 • Да имат най-малко три години преподавателски стаж във висше училище и опит в областта на преподаването на български език, литература и култура;
 • Да притежават образователна и научна степен “доктор”;
 • Да владеят западен език и/или езика на страната, за която кандидатстват, или подходящ чужд език за страните с по-малко разпространени езици.

Финансовите и административни условия по изпращането на лекторите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (обн. ДВ, бр. 100/08.12.2000 г., с последни изменения ДВ, бр. 70/08.08.2008 г.), както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

Необходими документи за участие в конкурса:

Подборът, изборът и класирането на кандидатите се осъществява на два етапа – по документи и чрез събеседване. В срок до 16 септември 2011 г. в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН – ТУК. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН – ТУК. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) с включен списък на научните трудове и публикации;
 4. Мотивационно писмо (макс. 1 стр.);
 5. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или звание;
 6. Документ за преподавателски и общ трудов стаж;
 7. Копие от трудова книжка;
 8. Копие от личната карта;
 9. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако има такъв);
 10. Две актуални снимки, формат 3/4 см. (едната се залепва върху CV-то);
 11. Други документи по преценка на кандидата (описват се)

Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск), заедно с екземплярите на хартия.

Всеки кандидат може да кандидатства за не повече от два лектората.

Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието, младежта и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 08,30 часа до 19,00 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес, не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Краен срок за подаване на документите: 16 септември 2011 г.

Подадените документи не подлежат на връщане.

При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора. За лектори не могат да кандидатстват лица, които са били вече такива, ако от завръщането им не са изминали 3 /три/ години, или лектори, които са просрочвали определения им от МОМН мандат.

Конкурсът ще се проведе на 20 септември 2011 г. (петък) в сградата на МОМН с адрес София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието, младежта и науката, се обявяват на интернет-страницата на МОМН – www.mon.bg.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

На всички кандидати желаем успех!

Допълнителна информация може да получите на тел. 02/9217 650

Свързани документи

GoTop