КОНКУРС за преподавател по акордеон и един български народен инструмент в Украйна 2011/2012

КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО АКОРДЕОН И ЕДИН БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН ИНСТРУМЕНТ В УКРАЙНА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

на основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподавател по акордеон и един български народен инструмент в СОУ № 1, в Музикалното училище в гр. Бердянск и в Музикалното училище в гр. Приморск, Запорожка област, Украйна за учебната 2011/2012 година.

Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:

 1. Да са български граждани;
 2. Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” за специалността, за която кандидатстват;
 3. Кандидатите могат да бъдат музиканти, работещи на трудов или граждански договор;
 4. Да имат най-малко три години стаж в областта на системата на образованието, науката или културата;
 5. Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. В срок до 30 декември 2011 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в Приемната на Министерството на образованието, младежта и науката:
 2. Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 3. Копие от трудова книжка;
 4. Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 5. Копие от диплома за висше образование;
 6. Подробна автобиография;
 7. Актуална снимка;
 8. Списък на публикации (ако има такива);
 9. Личен формуляр (образец) за участие в конкурса – може да се получи от деловодството или да се изтегли:

Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от кандидата лице в Приемната на Министерството на образованието, младежта и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2а, партерен етаж, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа.

Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени на посочените от тях координати за връзка – телефонни номера или електронни адреси. На недопуснатите кандидати съображенията за отказа се съобщават писмено. Класираните кандидати след събеседването се считат за окончателно избрани след потвърждение от приемащата страна.

Събеседването ще се проведе в Министерството на образованието, младежта и науката, като одобрените кандидати ще бъдат уведомени допълнително за деня и часа на провеждане.

Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Забележка: При нередовни и непълни документи кандидатът не се допуска до участие в конкурса. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на ПМС № 103/1993 г., ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.

За повече информация: Веселина Паунова, МОМН, тел. 9217 748.

GoTop