Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2011 / 2012 г.

Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2011 / 2012 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 10 от Протокола за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на просветата и младежта на Република Молдова,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2011 / 2012 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Комратския държавен университет, гр. Комрат, Република Молдова;
 2. Преподавател по български народни инструменти (гъдулка и тамбура) в Музикалния колеж, с. Твърдица, Република Молдова;
 3. Преподавател по български език и литература в Тараклийския държавен университет, гр. Тараклия, Република Молдова;
 4. Преподавател-методик по български език и литература, гр. Тараклия, Република Молдова;
 5. Преподавател по български народни танци в Музикалния колеж, с. Твърдица, Република Молдова;
 6. Преподавател по акордеон и корепетитор в Музикалния колеж, с. Твърдица, Република Молдова;
 7. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей в гр. Букурещ, Румъния;
 8. Преподавател по българска народна хореография в Музикалното училище в гр. Бердянск и в Музикалното училище в гр. Приморск, Запорожка област, Украйна;
 9. Преподавател по акордеон и един български народен инструмент в СОУ №1 и в Музикалното училище в гр. Приморск и в Музикалното училище в гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна;
 10. Преподавател по български народни инструменти в Болградската гимназия, Одеска област, Украйна;
 11. Преподавател по история на българския народ в Болградската гимназия и методист по български език и литература, Одеска област, Украйна.

Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:

 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” за специалността, за която кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели по история и български език и литература през последните три години да са на трудов договор в български висши или средни училища или научни работници от Българската академия на науките;
 • Кандидатите за преподавателите по български народни инструменти и народни танци могат да бъдат музиканти и хореографи, работещи на трудов или граждански договор;
 • Кандидатите за преподаватели по български народни танци и български народни инструменти да имат най-малко три години стаж в областта на системата на образованието, науката или културата;
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.

Допълнителни изисквания към кандидатите:

За преподавател по български език и литература в Комратския държавен университет, гр. Комрат, Република Молдова:

 • Да осъществява методическа дейност в района;
 • С предимство се ползват кандидатите с научна степен.

За преподавател по български народни инструменти (гъдулка и тамбура) в Музикален колеж, с. Твърдица, Република Молдова:

 • С предимство се ползват кандидатите, които имат професионален опит, като диригенти на оркестър.

За преподавател по български език и литература в Тараклийския държавен университет, гр. Тараклия, Република Молдова:

 • С предимство се ползват кандидатите, които имат научна степен.

За преподавател по българска народна хореография в Музикално училище в гр. Бердянск и в Музикално училище в гр. Приморск, Запорожка област, Украйна:

 • Да има опит в работата с деца и възрастни;
 • Да притежава организационни способности за водене на извънкласна и клубна работа;
 • Да може да работи без корепетитор.

За преподавател по акордеон и един български народен инструмент (гайда, гъдулка, тамбура и кавал) в СОУ № 1 в гр. Бердянск и в Музикалното училище в гр. Приморск, Запорожка област, Украйна:

 • Да има опит в работата с деца и възрастни;
 • Да притежава организационни способности за водене на извънкласна и клубна работа;
 • С предимство се ползват кандидатите, които могат да свирят на два народни музикални инструмента.

Необходими документи за участие в конкурса:

В срок до 15 април 2011 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката:

 1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2. Копие от трудова книжка;
 3. Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 4. Копие от диплома за висше образование;
 5. Подробна автобиография;
 6. Актуална снимка;
 7. Списък на публикации (ако има такива);
 8. Личен формуляр (образец) за участие в конкурса – може да се получи от деловодството или да се изтегли оттук – виж по-долу

Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от кандидата лице в Приемната на Министерството на образованието, младежта и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2а, партерен етаж, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа

Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. Допуснатите до събеседване кандидати, ще бъдат уведомени на посочените от тях координати за връзка – телефонни номера или електронни адреси. На недопуснатите кандидати съображенията за отказа се съобщават писмено. Класираните кандидати се считат за окончателно избрани след потвърждение от приемащата страна.

Събеседването ще се проведе в Министерството на образованието, младежта и науката, като одобрените кандидати ще бъдат уведомени допълнително за деня и часа на провеждане.

Подадените документи не се връщат на кандидатите.
Забележка: При нередовни и непълни документи кандидатът не се допуска до участие в конкурса. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на ПМС № 103/1993 г., ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.

За повече информация: Веселина Паунова, МОМН, тел. 9217 748.

Свързани документи

GoTop