Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2012/2013 г.

КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

град София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2а

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 10 от Протокола за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на просветата и младежта на Република Молдова,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2012/2013 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски”, гр. Кишинев, Република Молдова;
 2. Преподавател по българска народна музика и фолклор в СОУ № 1, Гимназия № 1 „Надежда” и Гимназия № 3 „Съзвездие”, гр. Бердянск, Украйна;
 3. Преподавател по български народни танци в Болградската гимназия „Г. С. Раковски”, Одеска област, Украйна;
 4. Преподавател по история на българския народ и български език и литература в Болградската гимназия „Г. С. Раковски”, Одеска област, Украйна;
 5. Преподавател по български език и литература в Украинско-български многопрофилен лицей, гр. Приморск, Украйна;
 6. Преподавател по български фолклор – музика и пеене в с. Дудещи Веки, окръг Тимиш, Румъния.

Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:

 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” за специалността, за която кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели по история и български език и литература през последните три години да са действащи учители на трудов договор в български средни училища;
 • Кандидатите за преподавателите по български народни инструменти и народни танци могат да бъдат музиканти и хореографи, работещи на трудов или граждански договор;
 • Кандидатите за преподаватели по български народни танци и български народни инструменти да имат най-малко три години стаж в областта на системата на образованието, науката или културата;
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.

Необходими документи за участие в конкурса:

В срок до 8 юни 2012 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката:

 1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2. Копие от трудова книжка;
 3. Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 4. Копие от диплома за висше образование;
 5. Подробна автобиография;
 6. Актуална снимка;
 7. Списък на публикации (ако има такива);
 8. Личен формуляр (образец) за участие в конкурса – може да се получи от Приемната на Министерство на образованието, младежта и науката или да се изтегли ТУК

Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от кандидата лице в Приемната на Министерството на образованието, младежта и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2а, партерен етаж, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа.

Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на МОМН – www.mon.bg, в частта конкурси.

Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 13 юни, от 10 часа в Министерството на образованието, младежта и науката.

Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Забележка: При нередовни и непълни документи кандидатът не се допуска до участие в конкурса. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на ПМС № 103/1993 г., ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.

За повече информация: Веселина Паунова, МОМН, тел. 9217 748.

GoTop