Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2012/2013 г.

КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

град София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2а

На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за лектори по български език, литература и култура за академичната 2012/2013 година в следните чуждестранни университети:

 1. Талински университет, Република Естония
  (Tallinna Ülikool )
 2. Болонски университет, Италианска република
  (Università di Bologna)
 3. Московски държавен университет „М.В. Ломоносов”, Руска федерация
  (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)
 4. Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, Република Молдова
  (Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia)

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са български граждани, преподаватели във висши училища или научни работници от системата на Българската академия на науките;
 • Да имат висше филологическо образование – българска и/или славянска филология;
 • Да имат най-малко три години преподавателски стаж във висше училище и опит в областта на преподаването на български език, литература и култура;
 • Да притежават образователна и научна степен “доктор”;
 • Да владеят западен език и/или езика на страната, за която кандидатстват, или подходящ чужд език за страните с по-малко разпространени езици.

Допълнителни изисквания към кандидат-лекторите, заявени от чуждестранните университети:

Талински университет, Република Естония

 • Да бъде университетски преподавател;
 • Да има опит в преподаването на български език и култура на чуждестранни студенти;
 • Владеенето на английски език е предимство.

Болонски университет, Италианска република

 • Да притежава необходимата компетентност за целите на изучаване на българския език и на българската култура и на преподаването на българския език като чужд език;
 • Да има опит в провеждането на обучението по български език като чужд език;
 • Да владее италиански и английски език.

Московски държавен университет „М.В. Ломоносов”, Руска федерация
(Факултет по чужди езици и регионознание)

 • Да бъде университетски преподавател;
 • Филолог-лингвист, с опит в преподаването на български език като чужд;

Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, Молдова

 • Да притежава преподавателски опит на университетско ниво;
 • Да бъде езиковед.

Забележка: Допълнителните изисквания са обявени съгласно предоставени от приемащите страна и университет критерии.

Финансовите и административните условия по изпращането на лекторите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (обн. ДВ, бр. 100/08.12.2000 г., с последни изменения ДВ, бр. 70/08.08.2008 г.), както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

Необходими документи за участие в конкурса:

Подборът, изборът и класирането на кандидатите се осъществяват на два етапа – по документи и чрез събеседване. В срок до 4 септември 2012 г. в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН – тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН – тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) с включен списък на научните трудове и публикации;
 4. Мотивационно писмо (макс. 1 стр.);
 5. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или звание;
 6. Документ за преподавателски и общ трудов стаж;
 7. Копие от трудова книжка;
 8. Копие от личната карта;
 9. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако има такъв);
 10. Две актуални снимки, формат 3/4 см (едната се залепва върху CV-то);
 11. Други документи по преценка на кандидата (описват се).

Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск) заедно с екземплярите на хартия.

Всеки кандидат може да кандидатства за не повече от два лектората.

Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието, младежта и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 08,30 часа до 19,00 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес, не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Краен срок за подаване на документите: 4 септември 2012 г.

Подадените документи не подлежат на връщане.

При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора. За лектори не могат да кандидатстват лица, които са били вече такива, ако от завръщането им не са изминали 3 (три) години, или лектори, които са просрочвали определения им от МОМН мандат.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронна поща или по телефона за датата на събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието, младежта и науката, се обявяват на интернет-страницата на МОМН.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

На всички кандидати желаем успех!

GoTop