Конкурс за специализация в Япония 2013 г.

Конкурс за специализация в Япония

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за подбор на трима български граждани за специализация в Япония с продължителност от 12 или 24 месеца всяка. Възможността за специализация е предоставена от Японското общество за подпомагане на науката (JSPS), считано от 1 април – 30 ноември 2013 година. (За начален период на специализацията следва да се има предвид, че съгласувателната процедура за разглеждане на дадена кандидатура е 3 месеца от получаването на необходимите документи в JSPS).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да работят като млади преподаватели и изследователи от граждански висши училища с образователна и научна степен „доктор”, придобита след 2 април 2007 г.;
 3. Да владеят писмено и говоримо английски или японски език;
 4. Да не са ползвали стипендия, отпусната от JSPS.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование” за участие в конкурса с опис на приложените документи на български език;
 2. Професионална автобиографична справка, с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, e-mail и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 3. Копие от лична карта;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование, научна степен;
 5. Списък на публикациите, ако има такива;
 6. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализация;
 7. Работна програма и мотивация;
 8. Документ за владеене на английски език;
 9. Покана от японски преподавател или изследовател на щатна длъжност в институция, посочена на следния адрес: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html
 10. Декларация от кандидата, че сам ще осигури паспортните и визовите разходи, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и за финансово – битовите условия на престоя си.

На одобрените кандидати ще бъде предоставено:

 • двупосочен самолетен билет;
 • месечна сума;
 • медицинска застраховка и др.

Повече информация за програмата може да бъде намерена на http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html

Визовите и паспортните разходи, са за сметка на кандидата.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. „Княз Дондуков” 2А, до 12 март 2013 г. включително, всеки работен ден от 9.30 до 13.00 и от 14.00 до 17.00 ч.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 15 март 2013 г. от 10.00 ч. Справки за конкурса могат да се правят в МОМН на тел. 9217634 и 9217529.

Документите на кандидатите не подлежат на връщане.

Окончателно решение за приемането на кандидатите е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

GoTop