Конкурс за стипендии, отпуснати от Финландия 2011-2012 г.

Конкурс за стипендии, отпуснати от Финландия на български граждани за следдипломно обучение, специализация и научни изследвания през академичната 2011-2012 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

конкурс за стипендии, отпуснати от правителството на Финландия на български граждани за следдипломно обучение, специализация и научни изследвания през академичната 2011-2012 г.

Стипендиите са с обща продължителност от 17 месеца /от 3 до 9 месеца/ и са предназначени за преподаватели, изследователи и докторанти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да работят като преподаватели или изследователи на постоянен трудов договор, а за докторантите, да са записани в редовна форма на обучение в български висши училища или научни организации;
 3. Да владеят писмено и говоримо финландски, шведски или английски език.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование” за участие в конкурса с опис на приложените документи;
 2. Професионална автобиографична справка с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, e-mail и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 3. Копие от лична карта на кандидата;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование, научна степен;
 5. Списък на публикациите, ако има такива;
 6. Две препоръки от хабилитирани преподаватели;
 7. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализацията, а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 8. Работна програма и мотивация;
 9. Документ за владеене на един от посочените езици;
 10. Копие от поканата от университет или институт на финландската страна. Поканата може да бъде изпратена по факс или по Е-mail. Тя включва имената на лицето, отправило поканата, и на поканения; академичната година, за която е поканен, и продължителността на престоя.
 11. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, паспортните и визовите разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет в МОМН, дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” за извършената работа и за финансово – битовите условия на престоя.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. „Княз Дондуков” 2А, до 20 януари 2011 г. включително, всеки работен ден от 9.30 до 13.00 и от 14.00 до 17.00 часа.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 31 януари 2011 г. от 10.00 ч. Справки за конкурса могат да се правят в МОМН на тел. 9217631 и 9217529.

Документите на кандидатите не подлежат на връщане.

Окончателно решение за приемането на кандидатите е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

GoTop