Конкурс за стипендии за обучение, специализация и изследователска дейност в Италия 2012/2013 г.

Конкурс за стипендии за обучение, специализация и изследователска дейност на български граждани в Италия през учебната 2012/2013 г.

ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ В СОФИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС

за стипендии за обучение, специализация и изследователска дейност на български граждани в Италия през учебната 2012/2013 година

Правителството на Република Италия предоставя 24 месечни стипендии за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани през учебната 2012/2013 година в изпълнение на действащото двустранно Споразумение за културно, научно и технологично сътрудничество.

Определен брой стипендии ще бъдат отпуснати за студенти от специалността „Италианска филология”, записани поне в трети курс през академичната 2011/2012 г., и за преподаватели по италиански език.

Подборът на кандидатите ще се извърши от смесена българо-италианска комисия и ще включва едновременно изпит за установяване на познанията по италиански език и събеседване за общата култура на кандидатите.

Преподавателите по италиански език, студентите по Италианска филология и притежаващите сертификат за владеене на италиански език (най-малко на ниво В2), издаден от Италианския културен институт в София, се освобождават от изпит по езика.

До 11.06.2012 г. всеки кандидат следва да попълни онлайн молба на интернет-страницата на италианското Министерство на външните работи: http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани.
 2. Към момента на ползване на стипендията да са пълнолетни и да не са навършили 35 години (за преподавателите по италиански език ограничението е до 45 години).
 3. Да владеят италиански език до степен, позволя ваща ефективно участие в избраните курсове.
 4. Студентите да са записани в редовна форма на обучение в български държавни висши училища през учебната 2011/2012 г., да имат успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4.50 и да са поне в трети курс на обучението си за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование.
 5. Кандидатите за обучение в магистърска програма с продължителност от три до девет месеца да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в българско държавно висше училище.
 6. Докторантите да са записани в редовна форма на обучение, а преподавателите и изследователите да работят на щатна длъжност в български висши или средни училища или научни организации.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до МОМН на български език в свободна форма със списък на приложените документи;
 2. Копие от молбата, изпратена по Интернет до италианското Министерство на външните работи, разпечатана на хартия, с подпис и дата;
 3. Копие от личната карта;
 4. Автобиографична справка на италиански и български език с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, e-mail и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 5. Писмо за приемане от италианска академична институция, в което са уточнени продължителността, периодът и работният език на специализацията (не важи за курсовете по италиански език и цивилизация);
 6. Мотивация за кандидатстване;
 7. Академична справка за успеха и формата на обучение (за студентите);
 8. Копие на дипломата за висше образование (за докторантите, преподавателите и изследователите);
 9. Две препоръки на италиански и български език от университетски преподаватели в съответната научна област;
 10. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализация (за преподавателите и изследователите), а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 11. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи на дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” в МОМН кратък отчет за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.

Документите се подават в деловодството на МОМН, бул. „Княз Дондуков“ 2А, до 12 юни 2012 г. включително. Допълнителни документи ще бъдат изисквани само от класираните кандидати.

Подборът на кандидатите ще се проведе в МОМН на 14 юни 2012 г. от 10,00 часа. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени веднага след събеседването.

Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефоните на МОМН: 9217 401, 9217 529 и 9217 631, и на Италианския културен институт: 817 0480.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

GoTop