Конкурс за стипендии за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в Полша 2011-2012 г.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ПОЛША ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2011-2012 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

конкурс за стипендии за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в Полша през академичната 2011-2012 г., както следва:

 • Девет стипендии за частичен срок на обучение на студенти от специалност „Полска филология” с продължителност по пет месеца;
 • Стипендии с обща продължителност 30 месеца за частичен срок на обучение на студенти от всички специалности за един семестър;
 • Стипендии с обща продължителност 10 месеца за специализация и научни изследвания над един месец – за преподаватели и изследователи;
 • Стипендии с обща продължителност 7 месеца за научни изследвания над един месец – за докторанти.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Студентите да владеят полски език;
 3. Преподавателите, изследователите и докторантите да владеят полски или английски или друг език, договорен с приемащата страна;
 4. Да не са ползвали през последните две години стипендия, отпусната чрез Министерството на образованието, младежта и науката за същия вид обучение (специализация, научни изследвания) в Полша, за който кандидатстват.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

А. За частичен срок на обучение за студенти:

 1. Да са студенти през учебната 2010-2011 г. в редовна форма на обучение в български държавни висши училища:
  • които не са в първата или в последната година на обучението си и са записани за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование или
  • които са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена степен „бакалавър” или „магистър”;
  • с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4,50.
 2. Да се обучават по специалностите, за които са предназначени съответните стипендии.
 3. Да не са навършили 30 години към датата на конкурса.

Б. За специализация и научни изследвания:

 1. Да работят като преподаватели или изследователи на постоянен трудов договор, а докторантите – да са записани в редовна форма на обучение.
 2. Преподавателите и изследователите да са на възраст до 50 години, а докторантите – до 40 години към датата на конкурса.

Ще бъдат класирани с предимство преподаватели и изследователи на щатна длъжност в държавните висши училища, научните организации и университетските болници, както и редовни докторанти от държавните висши училища и научните организации.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма за участие в конкурса.
 2. Автобиографична справка с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, e-mail и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН.
 3. Копие от личната карта.
 4. Мотивация.
 5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за студентите).
 6. Копие от международно признат документ за владеене на полски или друг език, договорен с приемащата страна. Не се изисква за студенти от професионално направление „Филология”, изучаващи полски език.
 7. Копие от диплома за висше образование, научна степен (за кандидатите по б. Б).
 8. Работна програма (за кандидатите по б. Б).
 9. Списък на публикациите – ако има такива (за кандидатите по б. Б).
 10. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализацията, а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител (за кандидатите по б. Б).
 11. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на МОМН кратък отчет за обучението (специализацията, научните изследвания) и финансово-битовите условия на престоя. Студентите – кандидати за частичен срок на обучение декларират още, че ще уведомят българското висше училище, в което се обучават, че са изпълнили учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 22.08.2011 г. включително.

С кандидатите ще се проведе индивидуално събеседване в МОМН на 25.08.2011 г. от 10.00 часа.

Телефони за справки: 9217 530, 9217 529 и 9217 720.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

GoTop