Конкурс за стипендии за специализация в Белгия – Фламандска общност през академичната 2011-2012 г.

Конкурс за стипендии за специализация в Белгия – Фламандска общност през академичната 2011-2012 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

конкурс за 2 стипендии за специализация в Белгия – Фламандска общност през академичната 2011-2012 г. в изпълнение на Програмата за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия за периода 2009-2011 г.

Стипендиите са с продължителност от 9 до 12 месеца и са предназначени за преподаватели, изследователи без докторска степен и докторанти.

Работните езици са английски или холандски.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да са български граждани;
 2. Да работят като преподаватели или изследователи на постоянен трудов договор в държавни висши училища или научни организации, а за докторантите – да се записани в редовна форма на обучение в български държавни висши училища или научни организации;
 3. Да владеят писмено и говоримо английски или холандски език;
 4. Да са на възраст до 35 години;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи;
 2. Професионална автобиографична справка с посочени ЕГН, адрес, e-mail, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез Министерството на образованието, младежта и науката;
 3. Копие от личната карта;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование, научна степен;
 5. Две препоръки;
 6. Списък на публикациите, ако има такива
 7. Работна програма и мотивация;
 8. Договор по чл.234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализация, а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 9. Покана от университет или институт от приемащата страна с уточнен работен език;
 10. Международно признат документ за ползване на съответния работен език, или посочени публикации на съответния език;
 11. Декларация от кандидата, че сам ще осигури паспортните и визовите разходи, както и, че след завръщането си ще представи кратък отчет в дирекция „Международно и европейско сътрудничество” и в дирекция „Висше образование”.

Документите се подготвят на български език и се подават до 28 февруари 2011 г. включително, в деловодството на МОМН, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки делничен ден от 9,30 до 13,00 ч. и от 14,00 до 17,00 ч.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 7 март 2011 г. от 10,00 часа. За справки – тел. 529 или 631.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Документите на кандидатите не подлежат на връщане.

GoTop