КОНКУРСИ за обученията през 2013 г. по програмата „Песталоци“

КОНКУРСИ за обученията през 2013 г. по програмата „Песталоци“

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в обученията през втората половина на 2013 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на образователни професионалисти „Песталоци“

10.10.2013 – 12.10.2013

Тема на обучението: „Sign language in the European classroom”
Държава-домакин на обучението: Австрия
Работни езици: английски, немски, международен жестомимичен език
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: преподаватели – обучаващи учители, учители в основна и гимназиална степен с опит в образователната интеграция на деца със СОП, които възнамеряват да (продължават) работят в тази област;

03.11.2013 – 09.11.2013

Тема на обучението: „Understanding history”
Държава-домакин на обучението: Полша
Работен език: английски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: учители по история, учители по гражданско образование, преподаватели, подготвящи и/ли обучаващи учители, както и образователни професионалисти, които биха искали да се запознаят с историята и културата на полските евреи и методологията на Съвета на Европа за преподаване на история.

13.11.2013 – 15.11.2013

Тема на обучението: „Teacher dilemmas: how to set goals for and evaluate the development of transversal attitudes, skills and knowledge”
Държава-домакин на обучението: Естония
Работен език: английски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 10.07.2013 г.
Целева група: преподаватели, които подготвят и/ли обучават учители и учители в основна и гимназиална степен.
Учители, които имат известен опит в обучението и/ли подготовката на учители, ще се ползват с предимство при подбора на кандидатите за право на участие.

13.11.2013 – 15.11.2013

Тема на обучението: „Political and social change in Hungary, Poland and Romania”
Държава-домакин на обучението: Швейцария
Работен език: немски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: учители по история, география, икономика и право

20.11.2013 – 23.11.2013

Тема на обучението: „Discover diversity and global education through school links”
Държава-домакин на обучението: Австрия
Работен език: английски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: образователни професионалисти, които имат опит и интерес към въпросите и проблематиката на глобалното и интеркултурното образование.

26.11.2013 – 29.11.2013

Тема на обучението: „Democratic culture at school”
Държава-домакин на обучението: Кипър
Работен език: английски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: учители; преподаватели – подготвящи и/ли обучаващи учители; служители в институции за обучение на учители; държавни служители

При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОН.

Подробна информация относно съдържанието на обученията, както и изискванията към кандидатите, може да бъде намерена на уеб сайта на Програма „Песталоци“:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/default_en.asp.

Необходимите документи за допускане до конкурс за номиниране на кандидати за участие в обучение по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език), и да постъпят в Деловодството на МОН до посочения срок, като бъдат адресирани до директора на дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие /свободна форма/;
  2. CV /Europass format/;
  3. Мотивация /Reasons for applying/;
  4. Документ за владеене на работния език /минимално изискуемо ниво – B2 по Европейската езикова рамка/;
  5. Попълнен формуляр за кандидатстване, който може да бъде изтеглен от уеб сайта на Програмата:

Всички разходи по участието в обученията по програма „Песталоци” на номинирани и одобрени национални кандидати ще бъдат за сметка на Съвета на Европа, при спазването и изпълнението на конкретни условия на Програмата.

GoTop