Обява, преподаватели БЕЛ

Резултати от конкурса за лектор по български език, литература и култура в университета „Алберт Людвиг“, Фрайбург, Федерална република Германия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерство на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за лектори по български език, литература и култура за академичната 2017-2018 година в следните чуждестранни университети:

 1. Фрайбургски университет „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Федерална република Германия
 2. Университет „Болоня“, Форли, Република Италия
 3. Одески университет „И. И. Мечников“, Одеса, Република Украйна

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са български граждани, преподаватели в български висши училища или научни работници от системата на Българската академия на науките;
 • Да имат висше филологическо образование – българска и/или славянска филология;
 • Да имат най-малко три години преподавателски стаж във висше училище и опит в областта на преподаването на български език, литература и култура;
 • Да притежават образователна степен „доктор“ или „магистър“, обучаващ се като докторант във висше училище или в институт от системата на Българска академия на науките;
 • Да владеят западен език и/или езика на страната, за която кандидатстват, или подходящ чужд език за страните с по-малко разпространени езици.

II. Допълнителни изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните университети:

 1. Фрайбургски университет „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Федерална република Германия
  • Основна област на дейност – литературознание и културознание;
  • Добри познания по немски език;
  • Докторска степен;
  • Предимство за кандидата е да има сравнителнокултурологични/компаративистични изследвания;
  • Странознание.
 2. Университет „Болоня“, Форли, Република Италия
  • Добро владеене на италиански език;
  • Преподавателски опит на университетско ниво по български език;
  • Компетентност за промотиране на културните дейности за разпространение на българския език.

   Университетът би желал да приеме млад и динамичен преподавател с оглед вписването му в студентския контекст и изискванията за професионална подготовка, с които се отличава висшето училище.

 3. Одески университет „И. И. Мечников“, гр. Одеса, Република Украйна
  • Българист, автор на статии по българска филология и със задълбочени познания по съвременна българска литература.
  • За предпочитане е кандидатът да притежава научна и образователна степен ‚доктор“ или научна степен „доктор на науките“.

Преподавани дисциплини:

 • „История на българската литература от миналото до съвременността“ (студенти 2., 3. и 4. курс);
 • „Културно-исторически епохи в историята на българската литература“ (студенти 5 курс);
 • „Черти на българската словесност“ (студенти 5. курс);
 • „Методика на преподаване на български език“ (студенти 4. курс);
 • Лингвистичен анализ на текста (студенти 4. курс);
 • Ръководни функции при подготовка на курсови, дипломни, магистърски работи и наставничество.

Забележка: Допълнителните изисквания са обявени съгласно предоставени от приемащите университети критерии.

Финансовите и административните условия по изпращането на лекторите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (обн. ДВ, бр. 100/08.12.2000 г.), както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

Подборът и класирането на кандидатите се осъществяват на два етапа – по документи и чрез събеседване. В срок до 12 септември (вторник) 2017 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН по-долу. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН по-долу. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) с включен списък на научните трудове и публикации;
 4. Мотивационно писмо (макс. 1 стр.);
 5. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или звание;
 6. Актуален документ за преподавателски и общ трудов стаж (служебна бележка);
 7. Копие от трудова книжка;
 8. Копие от личната карта;
 9. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
 10. Актуална снимка, формат 3/4 см (моля да се прикрепи към биографичната справка);
 11. Други документи по преценка на кандидата (описват се).

* * *

 • Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск) заедно с екземплярите на хартия.
 • Всеки кандидат може да кандидатства за не повече от два лектората.
 • Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).
 • Краен срок за подаване на документите: 12 септември (вторник) 2017 г. Документи с пощенско клеймо 12 септември, но получени след 14 септември, няма да бъдат разглеждани.
 • Подадените документи не подлежат на връщане.
 • При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора. За лектори не могат да кандидатстват лица, които вече са били такива, ако от завръщането им не са изминали 2 (две) години, или лектори, които са просрочвали определения им от МОН мандат.
 • Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.
 • Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.
GoTop