Покана на Европейския център за съвременни езици към Съвета на Европа в гр. Грац 2011 г.

Покана на Европейския център за съвременни езици към Съвета на Европа в гр. Грац 2011 г.

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици към Съвета на Европа в гр. Грац за подаване на проектни предложения по новата средносрочна програма на Центъра за периода 2012-2015 година

Центърът за съвременни езици в Грац разпространи официално покана за подаване на проектни предложения по новата средносрочна програма на Центъра за периода 2012-2015 година. Тя е отправена към всички заинтересовани от тематичните области и акценти в програмата професионалисти в областта на преподаването на чужди езици, както и към специалисти по методика на обучението.

Новата програма има за цел да популяризира ученето чрез езици и да подкрепи визията на Отдела за Езикови политики на СЕ в Страсбург за насърчаване на включващия, многоезиков и интеркултурен подход в обучението в и извън училище.

Предложения за проекти, отговарящи на насочеността на Програмата, които трябва да отразяват поставените приоритети в реалната практика в процеса на учене, могат да бъдат подавани директно до Европейския център за съвременни езици до 1 май 2011 г. от:

  • Експерти и изследователи в областта на езиковото обучение, учители и преподаватели, подготвящи учители по езици;
  • Експерти в областта на образованието със силен интерес в сферата на езиковото обучение;
  • Представители на подобни организации/асоциации, заинтерсовани от постигането и гарантирането на качествено езиково обучение (напр. родителски асоциации, училищни настоятелства, бизнес сектора и др.).

Самата покана е публикувана на специално разработен за целта електронен сайт на Европейския център за съвременни езици – http://www.ecml.at/call, където са посочени всички изисквания към кандидатите/партньорските екипи, срокове, необходими за попълване на документи и друга информация относно процеса на кандидатстване и последващата селекция.

GoTop