Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, април 2013 г.

Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, април 2013 г.

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

15.04.2013 г. – 17.04.2013 г.

В рамките на проекта: „Signed languages for professional purposes” (PRO-Sign) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац, Австрия
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 18.01.2013 г.
Начин на подаване на документите към МОМН: електронно, на ел.поща: [email protected].
Работни езици: английски и жестуно /с осигурен превод/

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://www.ecml.at/PRO-Sign

Необходими документи:

 1. Кратка мотивация;
 2. Автобиографична справка /CV/;
 3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта на ЕЦСЕ.
 4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците:
Преподаватели по жестуно във висши училища и по програми, които водят до придобиването на езикови умения от студентите, съответстващи на ниво В1 и В2 (програми за преводачи).

Изискуем опит и компетенции:

 • 3-5 години опит в преподаването и/ли оценяването степента на владеене на жестуно;
 • Да владеят работните езици по проекта – английски и жестуно, на ниво С1 (четене и слушане) и да могат да се изразяват добре на един от двата езика (изискуемо ниво В1/В2);

От участниците се очаква активно включване преди, по време и след приключването на работния семинар, като:

 • се запознаят подробно с материалите, които ще им бъдат предварително разпратени от членовете на екипа по проекта;
 • се включват активно по време на работния семинар;
 • се запознаят в детайли с документите на Съвета на Европа, имащи отношение към Европейската референтна рамка за чужди езици и жестомимичните езици, преди началото на работния семинар;
 • участват в задачата по проекта да се създадат дескриптори за нивата В1/В2 и С1/С2 за международния жестомимичен език;
 • като участват в разработването на различни методи за оценяване на компетентностите за съответните нива;
 • като изпробват пилотно примерни учебни програми и методи за оценяване в техните страни;
 • като изготвят доклад относно проведеното пилотно проучване за координиращия екип на проекта;
 • осигурят превод на ключовите документи по проекта на националния жестомимичен език, следвайки насоките и препоръките на координиращия проекта екип.
GoTop