ПОКАНИ на Европейския център за съвременни езици в Грац по проекти през 2011

ПОКАНИ на Европейския център за съвременни езици в Грац по проекти през 2011 г.

Проект “Enhancing success of mobility programmes – Tools for language teachers” (PLURImobil)

22-24 март 2011

Място на провеждане: ЕЦСЕ, Грац, Австрия
Работни езици: английски и френски език

Профил на участниците:

Професионален опит

  • Преподаватели, които подготвят учители /на ученици 7-16 г./
  • Учители

Изискуем опит и компетенции
Да имат отношение/да са участвали в програми и дейности за мобилност

Очакван принос/задачи преди, по време и след семинара

Преди работния семинар: съпоставяне на примерни сценарии за мобилност на местно, регионално, национално и международно ниво; запознаване с посочените инструменти и документи; установяване или активизиране на контакти с местни, регионални, национални и международни мрежи, които се свързват с темата за мобиност.

По време на работния семинар: активно участие в дискусиите и предоставяне на коментари и полезна обратна връзка

След работния семинар: разпространение на резултатите в контекста на местното, регионалното, националното и международното съртрудничество

Уеб сайт на проекта: http://plurimobil.ecml.at

Краен срок за подаване на документи от кандидатите за участие: 10 февруари 2011 г.

Проект “Developing online teaching skills” (DOTS)

10-11 март 2011 г.

Място на провеждане: ЕЦСЕ, Грац, Австрия
Работни езици: английски и немски език

Профил на участниците:

Професионален опит
Учители по чужди езици и преподаватели, които подготвят учители по чужди езици, с интерес към обучение online

Изискуем опит и компетенции
Основни познания по дигитални технологии, по самообучение/независимо обучение, основни познания или интерес към reflective activities за самообучение

Очакван принос/задачи преди, по време и след семинара

По време на работния семинар: изпробване и оценяване на учебните материали, предлагане на подобрения

След работния семинар: разпространение на информацията, организиране на обучения в институциите, където участниците работят, както и/или в съответния регион; използване и оценяване на дейностите, свързани с уебсайта; преводи, свързани с дейностите по проекта (когато е необходимо), активно участие в дейностите по проектния уебсайт.

Уеб сайт на проекта: http://dots.ecml.at

Краен срок за подаване на документи от кандидатите за участие: 28 януари 2011 г.

Необходими документи при кандидатстване, които следва да бъдат подадени в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

  1. Кратка мотивация;
  2. Автобиографична справка;
  3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проект на ЕЦСЕ.

За повече информация: тел (02) 9217 735 или на e-mail: [email protected]

GoTop