Преподаватели, 160917

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
град София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, чл. 9 от Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, масмедиите, младежта и спорта между Правителството на Румъния и Правителството на Република България, и чл. 6 от Протокола за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2017/2018 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Български теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, Румъния;
 2. Преподавател по български народни танци в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна;
 3. Преподавател по български народни танци в Средно общообразователно училище I-III степен, с. Евгеновка, Тарутински район, Одеска област, Украйна.

Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:

 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността, съответстваща на преподавателското място, за което кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели по български език и литература през последните три години да са действащи учители на трудов договор в български висши или средни училища на територията на Р България;
 • Кандидатите за преподаватели по български народни танци могат да бъдат хореографи, работещи на трудов или граждански договор;
 • Кандидатите за преподаватели по български народни танци да имат най-малко три години стаж в системата на образованието или културата;
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.

Допълнителни изисквания към кандидатите:

 • За преподавател по български език и литература в Български теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, Румъния
  • да владеят румънски език на добро ниво.
 • За преподавателите по български народни танци
  • да имат опит в работата с деца и възрастни;
  • да притежават организационни способности за водене на извънкласна и клубна работа.

Необходими документи за участие в конкурса:

Ø В срок до 16 октомври 2017 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката:

 1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2. Формуляр (по образец) за участие в конкурса – може да се свали от интернет страницата на Министерството на образованието и науката;
 3. Копие от трудова книжка;
 4. Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 5. Копие от диплома за висше образование;
 6. Подробна автобиография;
 7. Актуална снимка;
 8. Списък на публикации (ако има такива).

* * *

Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от тях лице в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, всеки работен ден от 9,00 часа до 19,00 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет, ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.

Не се допускат до следващ етап на конкурса кандидати, които са представили нередовни и непълни документи.

Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването.

Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

GoTop