Преподаватели, БЕЛ, 2017

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
град София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерство на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за лектори по български език, литература и култура за академичната 2017-2018 година в следните чуждестранни университети:

 1. Белградски университет, Белград, Република Сърбия
 2. Тракийски университет „Македония“, Солун, Република Гърция
 3. Прешовски университет, Прешов, Словашка република
 4. Букурещки университет, Букурещ, Румъния
 5. Университет „М. В. Ломоносов“, Москва, Руска Федерация
 6. Фрайбургски университет „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Федерална република Германия
 7. Университет „Болоня“, Форли, Република Италия
 8. Одески университет „И. И. Мечников“, Одеса, Република Украйна

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са български граждани или граждани на ЕС, преподаватели във висши училища, или научни работници от системата на Българската академия на науките;
 • Да имат висше филологическо образование – българска и/или славянска филология;
 • Да имат най-малко три години преподавателски стаж във висше училище и опит в областта на преподаването на български език, литература и култура;
 • Да притежават образователна степен „доктор“ или „магистър“, обучаващ се като докторант във висше училище или в институт от системата на Българска академия на науките;
 • Да владеят западен език и/или езика на страната, за която кандидатстват, или подходящ чужд език за страните с по-малко разпространени езици.

II. Допълнителни изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните университети:

* * *

 1. Белградски университет, Белград, Република Сърбия
  Препоръчително е лекторът да владее сръбски език.
 2. Тракийски университет „Македония“, Солун, Република Гърция
  • Да притежава диплома за завършено образование към филологически факултет в българско висше учебно заведение, по възможност диплома за завършено висше образование от факултет по славянски филологии, със специализация по балканистика;
  • Да владее перфектно гръцки език с цел водене на теоретичните дисциплини по теория на превода и практически знания;
  • Да притежава магистърска степен, свързана с предмета на преподаване или в областта на сравнителното балканско езикознание;
  • Да има поне тригодишен опит в преподаването на български език като чужд в гръцки университети или езикови школи.
 3. Прешовски университет, Прешов, Словашка република
  Преподавател по български език и втори чужд език.
 4. Букурещки университет, Букурещ, Румъния
  • Докторска степен по филология;
  • Специалист – лингвист с опит в преподаването на български език;
  • Владеене на румънски език или друг романски език (френски, италиански) или английски език;
  • Възраст до 50 години.

   * Изискване за предоставяне на документи на трима кандидати.

 5. Университет „М. В. Ломоносов“, Москва, Руска Федерация
  • Специалист по български език, който владее руски език или владеещ български език и специалист по руски език.
  • Преподавани дисциплини:
   • „Практически занятия по български език“ , 1 курс, бакалавърска степен, специалност „Български език и литература“;
   • „Практически занятия по български език“, 1 курс, магистърска степен, специалност „Български език и литература“;
   • “Практически занятия по български език“, 1 курс, магистърска степен, специалност „Византология“;
   • „Практически занятия по български език“, 2 курс, магистърска степен, специалност „Византология“;
   • „Практически занятия по български език“, 2 курс магистърска степен, специалност „Руска филология“;
   • Консултации на докторанти.
 6. Фрайбургски университет „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Федерална република Германия
  • Основна област на дейност – литературознание и културознание;
  • Добри познания по немски език;
  • Докторска степен;
  • Предимство за кандидата е да има сравнителнокултурологични/компаративистични изследвания;
  • Странознание.
 7. Университет „Болоня“, Форли, Република Италия
  • Добро владеене на италиански език;
  • Преподавателски опит на университетско ниво по български език;
  • Компетентност за промотиране на културните дейности за разпространение на българския език.
 8. Одески университет „И. И. Мечников“, гр. Одеса, Република Украйна
  • Българист, автор на статии по българска филология и със задълбочени познания по съвременна българска литература.
  • Преподавани дисциплини:
   • „История на българската литература от миналото до съвременността“ (студенти 2, 3 и 4 курс);
   • „Културно-исторически епохи в историята на българската литература“ (студенти 5 курс);
   • „Черти на българската словесност“ (студенти 5 курс);
   • „Методика на преподаване на български език“ (студенти 4 курс);
   • Лингвистичен анализ на текста (студенти 4 курс);
   • Ръководни функции при подготовка на курсови, дипломни, магистърски работи и наставничество;
   • За предпочитане е кандидатът да притежава научна и образователна степен ‚доктор“ или научна степен „доктор“.

Забележка: Допълнителните изисквания са обявени съгласно предоставени от приемащите страна и университет критерии.

Финансовите и административните условия по изпращането на лекторите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (обн. ДВ, бр. 100/08.12.2000 г., с последни изменения ДВ, бр. 82 от 20.09.2013 г.), както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

* * *
Необходими документи за участие в конкурса:

Подборът и класирането на кандидатите се осъществяват на два етапа – по документи и чрез събеседване. В срок до 14 юни (сряда) 2017 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса (Формулярът е прикачен в края на обявата. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса (Формулярът е прикачен в края на обявата. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) с включен списък на научните трудове и публикации;
 4. Мотивационно писмо (макс. 1 стр.);
 5. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или звание;
 6. Документ за преподавателски и общ трудов стаж;
 7. Копие от трудова книжка;
 8. Копие от личната карта;
 9. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
 10. Актуална снимка, формат 3/4 см (едната се залепва върху CV-то);
 11. Други документи по преценка на кандидата (описват се).

* * *

Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск) заедно с екземплярите на хартия.

Всеки кандидат може да кандидатства за не повече от два лектората.

Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Краен срок за подаване на документите: 14 юни (сряда) 2017 г. Документи с пощенско клеймо 14 юни, но получени след 16 юни, няма да бъдат разглеждани.

Подадените документи не подлежат на връщане.

При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора. За лектори не могат да кандидатстват лица, които вече са били такива, ако от завръщането им не са изминали 2 (две) години, или лектори, които са просрочвали определения им от МОН мандат.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

GoTop