Проект „Enhancing success of mobility programmes – Tools for language teachers” (PLURImobil) 2011 г.

ПРОЕКТ „ENHANCING SUCCESS OF MOBILITY PROGRAMMES – TOOLS FOR LANGUAGE TEACHERS” (PLURIMOBIL)

Дати на провеждане: 22-24 март 2011
В рамките на проекта: “Enhancing success of mobility programmes – Tools for language teachers” (PLURImobil)
Място на провеждане: ЕЦСЕ, Грац, Австрия
Работни езици: английски и френски език

Профил на участниците:

Професионален опит

  • Преподаватели, които подготвят учители /на ученици 7-16 г./
  • Учители

Изискуем опит и компетенции

  • Да имат отношение/да са участвали в програми и дейности за мобилност

Очакван принос/задачи преди, по време и след семинара

Преди работния семинар: съпоставяне на примерни сценарии за мобилност на местно, регионално, национално и международно ниво; запознаване с посочените инструменти и документи; установяване или активизиране на контакти с местни, регионални, национални и международни мрежи, които се свързват с темата за мобиност.

По време на работния семинар: активно участие в дискусиите и предоставяне на коментари и полезна обратна връзка. След работния семинар: разпространение на резултатите в контекста на местното, регионалното, националното и международното съртрудничество.

Уеб сайт на проекта: http://plurimobil.ecml.at

Краен срок за подаване на документи от кандидатите за участие: 10 февруари 2011 г.

Необходими документи при кандидатстване, които следва да бъдат подадени в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:
Кратка мотивация;
Автобиографична справка;
Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проект на ЕЦСЕ.

За повече информация: тел (02) 9217 735 или на e-mail: [email protected]

GoTop