Проект: „Involving parents in plurilingual and intercultural education” (CARAP for parents)

Проект: „Involving parents in plurilingual and intercultural education” (CARAP for parents)

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

28.04.2014 г. – 30.04.2014 г.

В рамките на проекта:
„Involving parents in plurilingual and intercultural education” (CARAP for parents) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОН: 28.02.2014
Начин на подаване на документите към МОН: електронно, на ел.поща: [email protected].
Работни езици: английски и френски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://carap.ecml.at/Forparents/tabid/2892/language/en-GB/Default.aspx

Необходими документи:

 1. Кратка мотивация;
 2. Автобиографична справка / CV;
 3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта;
 4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация:

Профил на участниците:

 • Председатели на родителски асоциации
 • Председатели на културни и езикови асоциации
 • Председатели на учителски асоциации (по чужди и майчини езици)
 • Представители на учителски профсъюзи
 • Преподаватели, които се занимават и със извънкласни/извънучилищни дейности
 • Преподаватели, обучаващи учители (по чужди, майчини, национални езици, както и по предмети, преподавани в началния етап, основна и гимназиална образователна степен)
 • Училищни инспектори
 • Образователни експерти

Опит и изискуеми компетенции:
Важно е участниците да работят с различни заинтерсовани страни, имащи отношение към обучението по езици.

От участниците се очаква

Преди работния семинар:

Да се запознаят с развитията в областта на езиковото и интеркултурното обучение (информация е публикувана на уебсайта на проекта: http://carap.ecml.at/Forparents/tabid/2892/language/en-GB/Default.aspx

По време на работния семинар:

Да участват активно в дейностите от типа „мозъчни атаки“, в съставянето на документи за по-широко разпространение и в разработването на дейности за включване на родители в плурилингвалното и интеркултурното обучение. Избраните кандидати трябва да се ангажират с участие до края на работния семинар, т.е. да отпътуват не по-рано от 1 май т.г.

След приключване на работния семинар:

Активно да прилагат резултатите от семинара и да насърчават плурилингвалното и интеркултурно обучение в техните държави, въвличайки активно родителите. Да поддържат връзка с екипа по проекта и да предоставят обратна връзка относно хода и успехите/предизвикателствата от дейностите по разпространението на информацията. Да допринасят за събирането и описването на методи за въвличане на родители в процеса.

Целта на работния семинар по проекта е да развие активна мрежа от заинтересовани образователни професионалисти за разпространение на образователни практики за включване на семействата в плурилингвалното и интеркултурното образование. С проекта ще бъдат обучени максимален брой образователни професионалисти в методи на медиация.

GoTop