Стипендиантска програма на Словакия

Националната стипендиантска програма на Словашката република

обявява конкурс за стипендии за обучение И специализация » словашките университети и изследователски центрове през академичната 2016/2017 г., както и за летния семестър на учебната 2015/2016 i., отнасящи се за чуждестранни граждани.

  • Стипендиите обхващат следните възможности за обучение: -Семестриално обучение за чуждестранни студенти с продължителност ОТ I ДО два семестъра;
  • Следдипломно обучение и специализация за чуждестранни докторанти, специализанти, учени, изследователи и специалисти за период от I до 12 месеца. Обучаващите се в гези категории ме получават диплома за завършена степен на обучение.

Кандидатите самостоятелно изпраща! необходимите документ за участие В Програмите ПО електронен път – on-line на http://wwvv.scholar.ships.sk в срок до 16.00 часа па 31.10.2015 г. за кандидатите за обучение през летния семестър па учебнаia 2015/2016 т., а за обучение през академичната 2016/2017 i.. в срок до 30.04.2016 i.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да 6ъ ic намерена на следния адрес: http://vvwvv.scholarships.sk
?go=page&pageId=12&subpageId=1127

GoTop