Конкурс за докторантура през академичната 2012-2013 година в Монголия

Конкурс за докторантура през академичната 2012-2013 година в Монголия

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

КОНКУРС за български граждани за една стипендия – пълен срок на докторантура през академичната 2012-2013 година в Монголия.

Стипендията се предоставя на основание на Програмата между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката.

Монголската страна осигурява: освобождаване от такси за обучение, настаняване в общежитие и ползване на стол срещу заплащане, медицинска помощ съгласно действащото законодателство, освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя, достъп до библиотеки, архиви и др. Стипендията не покрива разходите по престоя в страната. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата.

В конкурса могат да участват кандидати от всички научни области, с изключение на „медицина”, „дентална медицина” и „изкуства”.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани.
 2. Да са зачислени в докторантура в българско висше училище или научна организация.
 3. Да владеят руски или монголски език.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование” за участие в конкурса с опис на приложените документи до дирекция;
 2. Професионална автобиографична справка, с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, е-mail и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 3. Копие от лична карта на кандидата;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование;
 5. Заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 6. Работна програма и мотивация;
 7. Документ за ползване на съответния работен език или копие от протокол за докторантски минимум по чужд език;
 8. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, паспортните и визовите разходи, както и, че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и за финансово – битовите условия на престоя си.

Документите се подготвят на български език и се подават до 30 март 2012 г. включително, в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" 2А, всеки делничен ден от 9,30 до 13,00 ч. и от 14,00 до 17,00 ч.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 5 април 2012 г. от 10,00 часа.

За справки – тел. 529 или 634.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Документите на кандидатите не подлежат на връщане.

GoTop