КОНКУРС за стипендии, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати през 2013/2014

КОНКУРС за стипендии, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати през академичната 2013/2014

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

КОНКУРС за три стипендии, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за обучение, специализация и работни посещения на български граждани през академичната 2013/2014 година

Видове стипендии:

 1. За обучение в образователно-квалификационната степен „магистър”;
 2. За обучение в образователната и научна степен „доктор”;
 3. За следдипломна специализация;
 4. За участие в конференции на високо ниво, посещения на университетски преподаватели за четене на лекции, специални катедри и стипендии за мексиканисти, обособени в отделен раздел.

Кандидати могат да бъдат студенти, записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър”, докторанти, университетски преподаватели и изследователи от български държавни висши училища и научни организации. Студентите и докторантите следва да бъдат записани в редовна форма на обучение.

Допуска се кандидатстване за всички специалности с изключение на Одонтология, Пластична хирургия, Технология на пазара и рекламата, Управление на фирми и Счетоводство.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да владеят испански език;
 3. Кандидатите за магистратура, докторантура и специализация да не са навършили 35 години към датата на конкурса. За кандидатите за стипендиите по т. 4 няма възрастово ограничение;
 4. Да имат потвърдително писмо за приемане от мексиканско висше училище или научна организация, посочени в списъка, публикуван на интернет-адрес: http://becas.sre.gob.mx .
 5. Да имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-нисък от 5.00;
 6. Да не са ползвали стипендия на правителството на Мексико през последните две години.

Предимство при подбора от мексиканска страна ще имат кандидатите от приоритетни за България области, кандидати от специалности, които не се изучават в България, университетски преподаватели или изследователи.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование” за участие в конкурса с опис на приложените документи;
 2. Копие от личната карта;
 3. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 4. Мотивационно писмо;
 5. Академична справка (за студентите);
 6. Копие от диплома за завършена степен на висше образование;
 7. Международно признат документ за владеене на испански език (не се изисква от кандидатите, завършили специалност с испански език от професионално направление „Филология”);
 8. Работна програма;
 9. Копие от диплома за научна степен (ако има такава);
 10. Две препоръки от водещи специалисти в съответната област;
 11. Списък на публикациите;
 12. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията през периода на специализация, а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 13. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на МОМН кратък отчет за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.

Документите по точки 8 – 12 се представят само от кандидатите за докторантура, следдипломна специализация, участие в конференции на високо ниво, посещения за четене на лекции, и от мексиканистите.

За кандидатите за стипендиите по т. 3 и т. 4 специализацията или посещението може да започне от началото на 2013 година.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" 2А, до 09.08.2012 г. включително.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 13.08.2012 г. от 10.00 ч.

Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефони 9217 529, 9217 530 и 9217 534.

Повече информация за университетите в Мексико, в които може да се проведе обучението, за изискванията към кандидатите, както и за условията по пребиваването, може да се намери на интернет-адрес: http://becas.sre.gob.mx .

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Класираните кандидати получават потвърждение от мексиканска страна за съответната година и при успешно приключване, стипендията се продължава до завършване на обучението.

GoTop