Конкурс за стипендии, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за учебната 2011-2012 г.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ, ОТПУСНАТИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА МЕКСИКАНСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ ЗА УЧЕБНАТА 2011-2012 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

конкурс за 3 стипендии с продължителност от 12 месеца всяка, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за учебната 2011-2012 година

на основание на Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителствата на двете страни.

Стипендиите са предназначени за български граждани, за обучение в образователно – квалификационна степен (ОКС) „магистър”, образователна и научна степен (OНС) – доктор, следдипломна специализация, участие в конференции на високо ниво и посещение на университети за четене на лекции.

В конкурса могат да кандидатстват лица от всички специалности, с изключение на тези от областта на одонтологията, пластичната хирургия, технологията на пазара и рекламата, управлението на фирми и счетоводството.

За кандидатите за следдипломна специализация, участие в конференции и четене на лекции, посещението може да започне от началото на 2012 година.

Изборът на кандидатите се прави след провеждане на събеседване. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани.
 2. Към момента на кандидатстване лицата за ОКС „магистър”, ОНС „доктор” и следдипломна специализация не трябва да са навършили 35 години.
 3. Да владеят испански език. Желателно е да притежават международно признат документ за владеене на езика.
 4. Кандидатите трябва да имат успех от дипломите за завършено висше образование не по-нисък от 5.00.
 5. Кандидатите за обучение в магистърска програма да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в българско държавно висше училище.
 6. Докторантите да са записани в редовна форма на обучение , а преподавателите и изследователите да работят на щатна длъжност в български висши или средни училища или научни организации.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма за участие в конкурса на български език с опис на приложените документи до дирекция „Висше образование”;
 2. Копие от лична карта на кандидата;
 3. Професионална автобиографична справка, с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, е-mail и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование, научна степен;
 5. Списък на публикациите, ако има такива;
 6. За преподаватели и изследователи – договор по член 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията, а за докторантите – копие на заповедта за зачисляване и писмено съгласие на научния ръководител.
 7. Работна програма и мотивация;
 8. Покана от университет или институт на мексиканската страна, че кандидатът може да бъде приет за обучение или специализация;
 9. Декларация от кандидата, че сам ще осигури паспортните и визовите разходи, както и, че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението или специализацията и за финансово – битовите условия на престоя си.

Предимнство при подбора от мексиканска страна ще имат кандидатите от приоритетни за България области, кандидати от дисциплини, които не се изучават в България, университетски преподаватели или изследователи.

Повече информация за университетите в Мексико, в които може да се проведе обучението или специализацията, изискванията към кандидатите, както и условията по пребиваването може да бъде получена на интернет – страница www.sre.gob.mx/becas

Документите се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" 2А, до 19 август 2011 г. включително.

Подборът на кандидатите ще се проведе в МОМН на 26 август 2011 г. от 10,00 часа.

Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефоните на МОМН: 9217 529 и 9217 630 и 9217 534.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

GoTop